Informacje

Konto bankowe
SGB-Bank Spółka Akcyjna o/ Ciechanów ul. Kopernika 2
11 1610 1348 2102 0003 1147 0001

NIP
5661882761

REGON
140043771

KRS
0000227948

 

1 procent

oppWspierają nas

 
 
 
 
synapsis
 
 
 

Fundacja

Ciechanów 30.07.2012r.

 

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą:  Fundacja Pomocy Dzieciom,  Młodzieży i Dorosłym

    Niepełnosprawnym - ,,Być Jak Inni”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

Katarzynę Agnieszkę Kowalską,

Marię Majewską,

Marię Jolantę Dąbrowską - Kanigowską,

Urszulę Wądołowską,

zwanymi dalej Fundatorkami, - aktem notarialnym, sporządzonym przez notariusza Ewę Zbyszyńską,  w Kancelarii  Notarialnej w Ciechanowie przy ul. Płońskiej 31a, w dniu 18 sierpnia 2004r, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

 1. Fundacja może używać nazwy skróconej, która brzmi: Fundacja – „Być Jak Inni”.
 2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem, działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach, ustawy o działalności pożytku publicznego                                  i wolontariacie, a także niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja ustanowiona jest na czas nieokreślony.

§ 3

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 4

Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę. Pieczęć może ponadto zawierać znak Fundacji.

§ 5

Siedzibą Fundacji jest miasto Ciechanów, gdzie mieści się Zarząd Fundacji.

§ 6

 1. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, zgodnie                    

z prawem Rzeczpospolitej.

 1. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy              w języku angielskim.

 

§ 7

Ze względu na cele nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

§ 8

 1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i Fundacji.
 • § 9

Dla osiągnięcia swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić - zarówno nieodpłatną jak i odpłatną działalność pożytku publicznego.

§ 10

Fundacja może przyznawać nagrody, wyróżnienia osobom  fizycznym  i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji.

§ 11

Celami działania Fundacji są :

 1. Niesienie pomocy dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi.
 2. Udzielanie wsparcia ich rodzinom.
 3. Prowadzenie kompleksowej diagnozy, terapii i edukacji, rehabilitacji medycznej, fizycznej, psychicznej, społecznej i zawodowej, zgodnej z najnowszymi standardami krajowymi i międzynarodowymi dzieci, młodzieży i osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi.
 4. Promocja problemu i potrzeb osób dotkniętych w/w zaburzeniami oraz przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej.
 5. Rzecznictwo interesów i praw dzieci, młodzieży i osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi.

§ 12

Cele wymienione w § 11  Fundacja może realizować poprzez:

 1. Realizowanie programów na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych                                    z upośledzeniem umysłowym, autyzmem bądź innymi zaburzeniami rozwojowymi                 i ich rodzin.
 2. Organizowanie i prowadzenie placówek terapeutycznych, rehabilitacyjnych                          i edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i  osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym, autyzmem bądź też innymi zaburzeniami rozwojowymi.
 3. Współpracę z organizacjami i instytucjami pracującymi z dziećmi, młodzieżą                         i osobami dorosłymi z upośledzeniem umysłowym, autyzmem bądź innymi zaburzeniami rozwojowymi.
 4. Prowadzenie szkoleń dla rodziców, profesjonalistów i wolontariuszy pracujących                  z  dziećmi, młodzieżą  i osobami dorosłymi z upośledzeniem umysłowym, autyzmem bądź innymi zaburzeniami rozwojowymi.
 5. Prowadzenie doradztwa i poradnictwa dla rodzin, organizacji i instytucji zajmującymi się w/w osobami z upośledzeniem umysłowym, autyzmem bądź innymi zaburzeniami rozwojowymi.
 6. Działania promocyjne i edukacyjne dotyczące upośledzenia umysłowego, autyzmu                  i potrzeb dotkniętych nim osób adresowane do decydentów, administracji i opinii publicznej.
 7. Współpracę z instytucjami, przedsiębiorstwami, urzędami, spółkami i bankami w celu pozyskiwania funduszy na cele statutowe.
 8. Organizowanie imprez charytatywnych w celu zbierania funduszy na pomoc dzieciom i osobom dorosłym z upośledzeniem umysłowym, autyzmem bądź innymi zaburzeniami rozwojowymi.
 9. Udzielanie zapomóg, stypendiów i innych form wsparcia finansowego.
 10. Współpracę z organami administracji publicznej.
 11. Wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia.
 12. Prowadzenie działalności leczniczej.

§ 13

 1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać merytorycznie i finansowo działalność innych osób prawnych prowadzących działalność zbieżną z jej celami.
 2. Fundacja może wspierać finansowo osoby objęte działaniami Fundacji.

 

 

Majątek i dochody Fundacji

§ 14

Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 1100 zł (słownie: tysiąc sto złotych), określony w akcie notarialnym jej ustanowienia.

§ 15

Majątek Fundacji stanowią kapitał założycielski określony w akcie notarialnym, ruchomości  i nieruchomości, prawa majątkowe oraz inne środki finansowe nabyte w trakcie działalności Fundacji.

§ 16

Przychody Fundacji pochodzą z:

a)      darowizn, spadków i zapisów,

b)      subwencji osób prawnych,

c)      dotacji ze źródeł budżetowych,

d)     dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

e)      odpłatnej działalności pożytku publicznego,

f)       odsetek od lokat kapitałowych.

§ 17

 1. Wszelkie przychody Fundacji są przeznaczane na realizację celów statutowych.
 2. Zabrania się  w szczególności:          

a)      udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo                     w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi",

b)      przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,                           w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c)      wykorzystywania majątku Fundacji przez członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,

d)     zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż do osób trzecich lub po cenach innych niż rynkowe.

§ 18

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, przyjmuje ona spadek z dobrodziejstwem inwentarza lub go odrzuca.

§ 19

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

Organy Fundacji

§ 20

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji
 2. Zarząd Fundacji

§ 21

 1. Nie można jednocześnie łączyć członkostwa w organach Fundacji.
 2. Osoby wchodzące w skład Rady nie mogą pozostawać z osobami wchodzącymi                    w skład Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 3. Skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe wyklucza z możliwości wchodzenia w skład Rady.
  1. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych   kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 

 

 

Rada Fundacji

§ 22

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji i liczy od 3 do 7  osób.
 2. W skład Rady Fundacji z mocy statutu  wchodzą Fundatorzy oraz osoby powołane                 w jej skład przez Fundatorów w drodze uchwały.
 3. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 4. Ustanie funkcji członka Rady Fundacji może nastąpić wskutek:

a)      śmierci,

b)      rezygnacji,

c)      trwałej niezdolności do pełnienia funkcji,

d)     odwołania – dotyczy tylko członków nie będących Fundatorami.

 1. Odwołanie członka  Rady Fundacji następuje w drodze uchwały Rady Fundacji                             w przypadku:

a)    działania na szkodę Fundacji lub  utraty zaufania Rady Fundacji,

b)   skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 23

 1. W razie powołania członka Rady Fundacji do Zarządu Fundacji lub  nawiązanie przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby                         w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
 2. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, Zastępcę Przewodniczącego Rady i Sekretarza, którzy stanowią jej Prezydium.
 3. Przewodniczący Rady w szczególności:

a)      kieruje pracami Rady,

b)      reprezentuje ją na zewnątrz

c)      zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 24

 1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady, z własnej inicjatywy, bądź na pisemny wniosek co najmniej 2/3  członków  Rady  lub na pisemny wniosek Zarządu.
 3. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład Zarządu                         z głosem doradczym oraz prawem wypowiadania się w sprawach, nad którymi obraduje Rada.
 4. Decyzje Rady we wszystkich sprawach należących do jej kompetencji podejmowane są w formie uchwał.
 5. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów                        w obecności co najmniej połowy członków Rady, z wyjątkiem spraw uregulowanych odmiennie w ust. 6  oraz § 26 ust. 5.
 6. W sprawie zmiany statutu, połączenia z inną fundacją lub likwidacji Fundacji Rada                  w formie uchwały podejmuje większością 2/3  głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady.
 7. Każda osoba wchodząca w skład Rady ma w głosowaniu jeden głos. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego, a podczas jego nieobecności Wiceprzewodniczącego.
 8. Tryb działania Rady określa uchwalony przez nią Regulamin.

§ 25

Rada w szczególności:

 1. Odwołuje i powołuje członków Zarządu, w szczególności w sytuacji nie udzielenia Zarządowi absolutorium.
 2. Podejmuje decyzje o zatrudnianiu członków Zarządu i wysokości ich wynagrodzenia.
 3. Ocenia pracę Zarządu, przyjmuje coroczne sprawozdania  lub bilanse i udziela członkom  Zarządu absolutorium.
 4. Uchwala Regulamin Rady.
 5. Kontroluje bieżącą działalność Zarządu Fundacji.
 6. Zatwierdza opracowane przez Zarząd roczne programy i wieloletnią strategię działania Fundacji oraz nadzoruje ich realizację
 7. Uchwala komunikaty związane z działalnością Fundacji.
 8. Wyraża opinie w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd.
 9. Występuje do Zarządu z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji.
 10. Na wniosek Zarządu podejmuje decyzje w sprawie zmiany statutu, połączenia z inną fundacją, o utworzeniu oddziału Fundacji lub likwidacji Fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 26

 1. Zarząd liczy od 3 do 5 osób powołanych przez Radę Fundacji na czas nieokreślony.
 2. Zarząd wybiera ze swego grona osoby pełniące funkcje: Prezesa i Wiceprezesa.
 3. Pozostałe osoby wchodzące w skład Zarządu pełnią funkcje Członka Zarządu.
 4. W skład Zarządu mogą wchodzić Fundatorzy.
 5. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie  przez wszystkich członków  Rady.
 6. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 27

 1. Rada Fundacji na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy może powoływać nowych członków Zarządu.
 2. Ustanie funkcji członka Zarządu może nastąpić na skutek:

a)    śmierci,

b)   rezygnacji,

c)    trwałej niezdolności do pełnienia funkcji,

d)   odwołania – dotyczy tylko członków nie będącymi Fundatorami.

 1. Odwołanie członka Zarządu następuje w drodze uchwały Rady Fundacji                             w przypadkach:

a)    działania na szkodę Fundacji,

b)   w przypadku skazania członka Zarządu prawomocnym wyrokiem sądu za   

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c)    utraty zaufania Rady Fundacji.

§ 28

Zarząd ma wszystkie i wyłączne kompetencje w zakresie zarządzania i reprezentowania Fundacji i odpowiada przed Radą za realizację jej celów statutowych.

§ 29

Do kompetencji Zarządu należy prowadzenie wszystkich spraw Fundacji, a w szczególności:

 1. Uchwalanie programów działania Fundacji i ustalanie sposobów jej realizacji.
 2. Planowanie przedsięwzięć zmierzających do rozwoju Fundacji i ustalenie sposobów ich realizacji.
 3. Przyjmowanie w drodze uchwały, rocznych bilansów Fundacji.
 4. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.
 5. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów na rzecz Fundacji.
 6. Propagowanie na zewnątrz celów Fundacji, programów jej działania.
 7. Przedstawianie Ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego sprawozdań z działalności Fundacji.
 8. Tworzenie i znoszenie zakładów Fundacji i innych jej jednostek organizacyjnych.
 9. Powoływanie i odwoływanie osób pełniących stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych fundacji.

§ 30

Uchwały Zarządu zapadają większością  głosów  z wyjątkiem  sytuacji przewidzianej w § 29.

§ 31

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§ 32

 1. Zarząd Fundacji może tworzyć stałe i doraźne komisje, jak też powoływać doradców, ekspertów i specjalistów dla wypełniania celów i zadań statutowych Fundacji.
 2. Dla potrzeb administracyjno  - organizacyjnych Zarząd może powołać Biuro Fundacji oraz zatrudnić Dyrektora Biura Fundacji.
 3. Zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji ustala Zarząd Fundacji. Wysokość zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie dla osób zasiadających w Radzie Fundacji nie może być wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku                w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
 4. Zarząd co roku do dnia 30 marca zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności  Fundacji.

 

 

 

Zmiana Statutu

§ 33

Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

Postanowienia końcowe

§ 34

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.

§ 35

Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 36

Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej podjętej uchwały.

§ 37

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 38

 1. Decyzję o przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze  jednomyślnej uchwały.
 2. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Radę.

§ 39

Rada przekazuje majątek pozostały po likwidacji Fundacji organizacjom bądź instytucjom                 o celach statutowych zbieżnych z celami statutowymi Fundacji.

§ 40

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie ma zastosowanie ustawa o fundacjach.

 

 

 

Zarząd Fundacji
Katarzyna Agnieszka Kowalska - Prezes Fundacji
Maria Majewska - Zastępca Prezesa Fundacji
Joanna Sadowska 

Rada Fundacji
Urszula Wądołowska - Przewodnicząca
Jacek Zawiśliński - Zastępca Przewodniczącej
Henryka Godzwa
Ewa Jankowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundacja Pomocy Dzieciom Młodzieży i Dorosłym Niepełnosprawnym - ,,Być Jak Inni? została zarejestrowana w dniu 08.02.2005r. w KRS w Warszawie. Mieści się w użyczonym - przez Starostę Powiatu Ciechanowskiego - budynku, przy ulicy Niechodzkiej 14a w Ciechanowie. Budynek, który otrzymaliśmy jako naszą bazę lokalową, wcześniej był w posiadaniu nie istniejącego już Stowarzyszenia ?Siła Nadziei?. Członkowie stowarzyszenia włożyli dużo starań, wysiłku, ciężkiej pracy i serca w przystosowanie oraz modernizację przestarzałego już budynku i wyposażenie go w podstawowe pomoce edukacyjno - terapeutyczne.

Systematyczna i ciągła praca w tym zakresie wymaga stałego źródła finansowania, dlatego też Zarząd Fundacji, w dniu 19.09.2005r. zarejestrował Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Terapeutyczno - Rehabilitacyjny Dla Dzieci. Założenie Ośrodka umożliwiło nam zawarcie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, a tym samym pozyskanie funduszy na prowadzenie systematycznych działań mających na celu pomoc osobom potrzebującym. Prowadzenie Ośrodka nie jest działalnością gospodarczą nastawioną na zyski finansowe, ale działalnością statutową fundacji, która umożliwia utrzymanie budynku oraz zapewnie wynagrodzenia zatrudnionym osobom.

W styczniu 2006r. rozpoczęliśmy działania w ramach Gabinetu rehabilitacji ruchowej (opieka nad dziećmi i dorosłymi między m. in. z porażeniem mózgowym oraz innymi problemami ruchowymi). Nasi rehabilitanci prowadzą zajęcia również bezpośrednio w domu pacjenta. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że większość naszych pacjentów nigdy dotąd nie korzystała z rehabilitacji ze względu na ich niemożność dotarcia do placówki rehabilitacyjnej.

Obok rehabilitacji, w tym samym czasie równolegle rozpoczęliśmy pracę z dziećmi autystycznymi w ramach Zespołu leczenia środowiskowego. W styczniu 2007 r. rozpoczęliśmy realizację pilotażowego programu ,,Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie?, a w marcu 2007r. rozpoczęła działalność Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym.

Łącznie do końca roku 2007 terapią: w Zespole leczenia środowiskowego, Poradni dla dzieci z autyzmem i uczestniczących w programie pilotażowym objęto 101 osób. W większości były to dzieci w wieku od 1 do 7r. życia. Szczególnie dumni jesteśmy z Poradni dla osób z autyzmem dziecięcym. Dotychczas rodzice mogli korzystać jedynie z porad i konsultacji w Ośrodkach w Warszawie, Gdańsku i Ostrołęce, dzieci nie miały możliwości korzystaniaz systematycznej terapii.

W ramach zadań z zakresu wczesnego wspomagania: W ubiegłym roku, dzięki realizacji programu pilotażowego, terapią objęliśmy w sumie 52 dzieci w wieku od 1 do 10 roku życia z różnymi, często sprzężonymi zaburzeniami rozwoju, z terenu Ciechanowa i Powiatu Ciechanowskiego.

W zależności od głębokości zaburzeń dzieci otrzymały pomoc w zakresie:

 • specjalistycznych konsultacji lekarskich:
  • neurologa dziecięcego
  • lekarza rehabilitanta
  • lekarza pediatry
 • konsultacji fizjoterapeutycznych,
 • logopedycznych.

Wszystkie w/w konsultacje prowadzone były dla każdego dziecka (co 3 miesiące). Ponadto, dzieci uczestniczyły w terapii, która w zależności od skali problemu wynosiła od 2 ? do 5 godzin tygodniowo. Terapia obejmowała zajęcia edukacyjne, logopedyczne i integracji sensorycznej. Program dał możliwość podpisania porozumienia o współpracy z p. dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno ? Wychowawczego w Ciechanowie, dzięki czemu niektóre dzieci realizujące ten sam program pilotażowy w SOSW korzystały z konsultacji lekarskich, terapii integracji sensorycznej, która dotychczas realizowana była tylko w naszym NZOZ

W roku 2008, działania w ramach programu pilotażowego , który zakończył się w grudniu 2007 r., są kontynuowane w ramach programu Rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego. Od 1 kwietnia 2008 r. rozpoczęliśmy intensywne działania w ramach Poradni Logopedycznej, z której mogą korzystać wszystkie dzieci z zaburzeniami mowy. Nasze działania nie ograniczają się tylko do kontraktów z NFZ.

Zrealizowaliśmy kilka projektów z konkursów ogłaszanych przez Ministerstwo Polityki Społecznej, Mazowiecki Urząd Marszałkowski, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Urząd Miasta Ciechanów oraz Mazowieckie Kuratorium Oświaty.

W ramach tych projektów już w roku 2006, jako jedni z pierwszych w Polsce (dzięki współpracy z p. Małgorzatą Szurlej z Centrum Audio-Psycho-Fonologii w Warszawie) rozpoczęliśmy terapię dzieci metodą Tomatisa, Play Attention, Fast For Word. Są to metody instrumentalne stymulujące pracę mózgu. Pozyskaliśmy środki z Telewizji Polskiej na wyjazd 12 dzieci na specjalistyczne turnusy rehabilitacyjne. Zorganizowaliśmy naukową konferencję na temat: Terapia i leczenie autyzmu.

Dzięki udziałowi w jednym z konkursów pozyskaliśmy wysokiej klasy sprzęt do rehabilitacji i usprawniania ruchowego,- aparat do krioterapii punktowej, laser, ultradźwięki, diadynamik, magnetronik (który jest przystosowany również do rehabilitacji domowej) oraz sprzęt do integracji sensorycznej. Nasze doświadczenia wskazują na potrzebą skoordynowanych i systematycznych działań pedagogicznych, edukacyjnych i medycznych w miejscu zamieszkania dziecka, bo tylko wtedy przynoszą one wymierne efekty, zauważalne przez rodziców i specjalistów zajmujących się dzieckiem. Niestety nadal mamy ogromne potrzeby? przede wszystkim kapitalny remont budynku fundacji.

W kwietniu 2012r. Minister Skarbu Państwa przekazał w użytkowanie wieczyste nieruchomość, w której aktualnie działa fundacja.

W dniu 30 października 2008r, staliśmy się  organizacją pożytku publicznego.