Informacje

Konto bankowe

BNP Paribas Bank Polska S.A.

Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa

43 1600 1462 1872 6221 3000 0001


NIP
5661882761

REGON
140043771

KRS
0000227948

 

1 procent

oppWspierają nas

 
 
 
 
synapsis
 
 
 

Wydłużenie toku nauki

 

 

Podstawą do wydłużenia etapu edukacyjnego jest § 3. ust 7 ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie  ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Dz. U. z dnia 25 lutego  2002, który mówi , że § 3. ust 7 Dla uczniów niepełnosprawnych można przedłużyć  okres nauki na każdym etapie edukacyjnym co najmniej o jeden rok,  zwiększając proporcjonalnie liczbę godzin zajęć edukacyjnych.


                                                                                                                              
W związku z tym, że brakowało bardziej szczegółowych regulacji prawnych to  stanowisko w tej sprawie zajęło Ministerstwo Edukacji Narodowej ?O wydłużeniu etapu edukacyjnego decyduje dyrektor szkoły indywidualnie w  stosunku do każdego ucznia niepełnosprawnego (..). Decyzja dyrektora powinna znaleźć uzasadnienie w szczegółowej analizie sytuacji edukacyjnej dokonanej przez radę pedagogiczną i zostać podjęta w uzgodnieniu  z rodzicami. Wydłużenie etapu edukacyjnego stosuje się do ucznia, u którego  niepełnosprawność powoduje spowolnienie tempa pracy i utrudnia opanowanie  treści programowej w czasie przewidzianym w planie nauczania na dany rok  szkolny. Treści te uczeń realizuje, o co najmniej jeden rok szkolny dłużej. Zatem na zakończenie pierwszego roku realizacji wydłużonego etapu  edukacyjnego uczeń nie podlega klasyfikacji rocznej i nie otrzymuje  świadectwa promocyjnego. Szkoła może wydać uczniowi niepełnosprawnemu,  któremu wydłużono etap edukacyjny zaświadczenie dotyczące przebiegu  nauczania. W sprawozdaniu statystycznym SO-2 ucznia, któremu wydłużono etap  edukacyjny, wykazuje się jako ucznia niepromowanego" Obecnie próbuje nawiązać kontakt z MEN, ale nikt nie raczy z odpowiedniego  departamentu odebrać telefonu, ?co by mi powiedzieć? gdzie ukazało się to  stanowisko czy w ich Dzienniku Urzędowym czy jeszcze gdzie indziej. Znowelizowano (Dz.U.08.72.420) powyższe rozporządzenie i od 1 września 2008  roku § 3 ust 7 będzie miał brzmienie: § 3.7. Dla uczniów niepełnosprawnych oraz uczniów szkół w zakładach  poprawczych i    schroniskach dla nieletnich można przedłużyć okres nauki na  każdym etapie edukacyjnym co najmniej o jeden rok, zwiększając  proporcjonalnie liczbę godzin zajęć edukacyjnych. Decyzję o przedłużeniu  uczniowi okresu nauki podejmuje dyrektor szkoły w uzgodnieniu z rodzicami  (prawnymi opiekunami) ucznia, nie później niż do końca lutego roku  poprzedzającego ostatni rok nauki w danej szkole, na podstawie szczegółowej  analizy osiągnięć edukacyjnych ucznia dokonanej przez radę pedagogiczną. Czyli decyzję o niepromowaniu ucznia niepełnosprawnego podejmuje na wniosek  rodziców dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej( w postaci szczegółowej analizy)

 Rola asystenta osoby niepełnosprawnej

 

 

Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych (tj. posiadający wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczną) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mają prawo uczęszczać do każdego rodzaju przedszkola/szkoły (ogólnodostępnego, integracyjnego, specjalnego).

Określa to art. 71b ust. 1. ustawy o systemie oświaty - Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież, o których mowa w art. 1 pkt 5 i 5a, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Kształcenie to może być prowadzone w formie nauki w szkołach ogólnodostępnych, szkołach lub oddziałach integracyjnych, szkołach lub oddziałach specjalnych i ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 5.

Ponadto w zależności od rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia upośledzenia umysłowego, dzieciom i młodzieży, o których mowa w ust. 1, organizuje się kształcenie i wychowanie, które stosownie do potrzeb umożliwia naukę w dostępnym dla nich zakresie, usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidację i resocjalizację oraz zapewnia specjalistyczną pomoc i opiekę (art. 71 b ust. 2 ustawy o systemie oświaty).

 


Należy pamiętać także o tym, ze ustawa o systemie oświaty (art. 1) określa, ze system oświaty (m.in. przedszkola, szkoły) zapewnia w szczególności:

- dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej,

- możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami,

- opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych.

 

Dostosowanie form nauczania, możliwość pobierania nauki zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami także może dotyczyć zapewnienia dziecku osoby/asystenta wspierającego na terenie przedszkola / szkoły.

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2005 r., Nr 19, poz. 167) określa, że przedszkola, szkoły i oddziały, o których mowa w § 1 (tj. ogólnodostępne i integracyjne), zapewniają dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym oraz niedostosowanym społecznie:

   1)    realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

   2)    odpowiednie warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;

   3) realizację programu wychowania przedszkolnego, programu nauczania, programu wychowawczego i programu profilaktyki, dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej;

   4)    zajęcia rewalidacyjne lub zajęcia socjoterapeutyczne, stosownie do potrzeb;

   5)    integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

 

Możliwość zapewnienia osoby asystującej dziecku w szkole dają także zapisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r., Nr 61,poz. 624 z późn. zm.) - załącznik nr 2 określający ramowy statut szkoły podstawowej

§ 2. 1. Statut szkoły określa w szczególności:

   8)    formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna.

 

Istotny zapis dot. możliwości zatrudniania osoby wspierającej (jest to pomoc nauczyciela) znajduje się w § 13 ust. 2. rozporządzenia w sprawie ramowych statutów szkół (załącznik nr 2) - W szkołach integracyjnych i w szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających specjalne przygotowanie pedagogiczne oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne. W uzasadnionych przypadkach w szkołach tych można zatrudnić pomoc nauczyciela.

 

Właśnie osoba pełniąca rolę pomocy nauczyciela (nie ma co do niej wymagań merytorycznych - dot. wykształcenia pedagogicznego) mogłaby wspierać dziecko (choć trzeba pamiętać, ze osoba ta ma pomagać wszystkim dzieciom niepełnosprawnym w oddziale).

 

Warto także pamiętać, ze poradnia psychologiczno-pedagogiczna wydając orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego określa w nim zalecenia dot. pracy z dzieckiem (w tym może także określić czy potrzebny jest mu asystent/osoba wspierająca) - zalecenia te są obowiązkowe do realizacji przez szkołę. Odwołuję się tu ponownie do Rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z  dn.18 stycznia 2005 r .w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych -

§ 4. 1. Przedszkola, szkoły i oddziały, o których mowa w § 1, zapewniają dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym oraz niedostosowanym społecznie:

   1)    realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Według mnie nie ma podstaw prawnych, aby szkoła warunkowała przyjęcie dziecka od zapewnienia przez rodziców nauczyciela - asystenta. Wręcz przeciwnie - przytoczone powyżej zapisy określają, ze to szkoła powinna stwarzać dziecku niepełnosprawnemu odpowiednie warunki i formy nauczania.

 

Ponadto asystent może być jednym z rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych.  Zgodnie z  ROZPORZADZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ1 z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z dnia 30 września 2005 r.)

?Na podstawie art. 50 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z póżn. zm.2) zarzadza się, co nastepuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych, zwanych dalej "specjalistycznymi usługami";

2) kwalifikacje osób świadczących specjalistyczne usługi;

3) warunki i tryb ustalania oraz pobierania opłat za specjalistyczne usługi świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi;

4) warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, o których mowa w pkt 3.

 

§ 2. Ustala się następujące rodzaje specjalistycznych usługdostosowanych do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy w formie specjalistycznych usług, wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym:

1) uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:

a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w  szczególności takich jak:

? samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu,

? dbałość o higienę i wygląd,

? utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze

społecznością lokalną,

? wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,

? korzystanie z usług różnych instytucji. ( a więc też szkoły).

 

Dz.U.01.61.624

2002.09.01                     zm.   Dz.U.02.10.96                   § 1

2003.09.01                     zm.   Dz.U.03.146.1416              § 1

2004.09.01                     zm.   Dz.U.04.66.606                 § 1

2005.01.17                     zm.   Dz.U.05.10.75                   § 1

2007.03.14                     zm.   Dz.U.07.35.222                 § 1

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 21 maja 2001 r.

w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

(Dz. U. z dnia 19 czerwca 2001 r.)

 

§ 13. 1. W szkołach specjalnych i w szkołach ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi w klasach I-IV zatrudnia się pomoc nauczyciela. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zatrudnienie pomocy nauczyciela w klasach V i VI.

2. W szkołach integracyjnych i w szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających specjalne przygotowanie pedagogiczne oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne. W uzasadnionych przypadkach w szkołach tych można zatrudnić pomoc nauczyciela.

 

 

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM

 

§ 1. 1. Statut publicznego gimnazjum dla dzieci i młodzieży, zwanego dalej "gimnazjum", określa nazwę gimnazjum. Nazwa gimnazjum zawiera:

  1)  określenie "Gimnazjum", a w przypadku gimnazjum specjalnego, integracyjnego, ogólnodostępnego z oddziałami integracyjnymi oraz gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi - odpowiednio określenie "Gimnazjum Specjalne", "Gimnazjum Integracyjne", "Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi" oraz "Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi",

  2)  ustalony przez organ prowadzący numer porządkowy gimnazjum, wyrażony cyfrą arabską, jeżeli w danej miejscowości jest więcej niż jedno gimnazjum,

  3)  imię gimnazjum, jeżeli imię takie nadano,

  4)  oznaczenie siedziby gimnazjum,

  5)  ewentualne określenie innego niż polski języka nauczania w gimnazjach z językiem nauczania mniejszości narodowych lub grup etnicznych oraz w gimnazjach z oddziałami dwujęzycznymi,

  6)  w przypadku gimnazjum specjalnego - określenie rodzaju niepełnosprawności uczniów.

2. Nazwa gimnazjum wchodzącego w skład zespołu szkół składa się z nazwy zespołu i nazwy tego gimnazjum. Nazwa gimnazjum specjalnego wchodzącego w skład specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego składa się z nazwy ośrodka i nazwy tego gimnazjum.

3. Gimnazjum nadaje imię organ prowadzący na wniosek rady gimnazjum lub wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

4. Nazwa gimnazjum jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy. Gimnazja z językiem nauczania mniejszości narodowych lub grup etnicznych, oprócz nazwy w języku polskim, mogą używać nazwy w języku danej mniejszości narodowej lub grupy etnicznej.

5. W nazwie gimnazjum specjalnego umieszczonej na tablicy urzędowej, na sztandarze, na świadectwie oraz na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwo i legitymację szkolną, pomija się określenie "specjalne" oraz określenie rodzaju niepełnosprawności uczniów.

6. (uchylony).

§ 2. 1. Statut gimnazjum określa w szczególności:

  1)  cele i zadania gimnazjum wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy gimnazjum i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, o których mowa w odrębnych przepisach,

  2)  sposób wykonywania zadań gimnazjum, z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia,

  3)  zadania zespołów nauczycielskich, o których mowa w § 16,

  4)  szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów,

  5)  organizację oddziałów sportowych, oddziałów mistrzostwa sportowego, oddziałów dwujęzycznych, oddziałów przysposabiających do pracy, oddziałów integracyjnych i oddziałów specjalnych oraz organizację nauczania języka mniejszości narodowych lub grup etnicznych, jeżeli gimnazjum takie oddziały lub nauczanie prowadzi,

  6)  organizację działalności innowacyjnej i eksperymentalnej, jeżeli gimnazjum taką działalność prowadzi,

  7)  organizację zajęć dodatkowych dla uczniów, z uwzględnieniem w szczególności ich potrzeb rozwojowych,

  8)  formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna,

  9)  organizację współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom,

10)  organizację i formy współdziałania gimnazjum z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki,

11)  organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia.

2. Program wychowawczy gimnazjum i program profilaktyki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uchwala rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

3. Warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki w oddziałach sportowych, oddziałach mistrzostwa sportowego, oddziałach przysposabiających do pracy, oddziałach integracyjnych i oddziałach specjalnych oraz organizacji nauczania mniejszości narodowych lub grup etnicznych określają odrębne przepisy, z zastrzeżeniem § 8.

§ 3. Statut gimnazjum określa:

  1)  szczegółowe kompetencje organów gimnazjum, którymi są:

a)  dyrektor gimnazjum,

b)  rada pedagogiczna,

c)  samorząd uczniowski,

d)  rada gimnazjum oraz rada rodziców - jeżeli zostały utworzone,

  2)  zasady współdziałania organów gimnazjum oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi.

§ 4. Statut gimnazjum określa organizację gimnazjum, z uwzględnieniem przepisów § 5-11.

§ 5. 1. Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział.

2. Liczba uczniów w oddziale gimnazjum integracyjnego oraz w oddziale integracyjnym w gimnazjum ogólnodostępnym powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.

3. Liczba uczniów w oddziale gimnazjum specjalnego oraz w oddziale specjalnym w gimnazjum ogólnodostępnym powinna wynosić:

  1)  w gimnazjum (oddziale) dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących - od 6 do 8,

  2)  w gimnazjum (oddziale) dla uczniów niewidomych i słabo widzących - od 8 do 10,

  3)  w gimnazjum (oddziale) dla uczniów z chorobami przewlekłymi - od 10 do 16,

  4)  w gimnazjum (oddziale) dla uczniów z zaburzeniami psychicznymi - od 6 do 8,

  5)  w gimnazjum (oddziale) dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową - od 8 do 12,

  6)  w gimnazjum (oddziale) dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim - od 10 do 16,

  7)  w gimnazjum (oddziale) dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym - od 6 do 8,

  8)  w gimnazjum (oddziale) dla uczniów z autyzmem i z niepełnosprawościami sprzężonymi - od 2 do 4,

  9)  w gimnazjum (oddziale) dla uczniów niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem lub z zaburzeniami zachowania - od 10 do 16.

4. W przypadku gdy u co najmniej jednego ucznia w oddziale występują niepełnosprawności sprzężone, określoną w ust. 3 liczbę uczniów w oddziale można obniżyć o 2.

5. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego gimnazjum, liczba uczniów w oddziale może być niższa od liczby określonej w ust. 3 i 4.

§ 6. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o którym mowa w § 12 ust. 3.

§ 7. W gimnazjum posiadającym odpowiednie warunki kadrowe i lokalowe, za zgodą organu prowadzącego gimnazjum, mogą być tworzone oddziały dwujęzyczne, w których nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: w języku polskim oraz w języku obcym nowożytnym, będącym drugim językiem nauczania. Nauczanie w oddziałach dwujęzycznych odbywa się na warunkach określonych odrębnymi przepisami.

§ 8. 1. Dla uczniów, którzy po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i ukończeniu 15 roku życia nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie, mogą być tworzone oddziały przysposabiające do pracy.

2. Dyrektor gimnazjum po zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia, na podstawie uchwały rady pedagogicznej, za zgodą rodziców (prawnych opiekunów), przyjmuje ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy, uwzględniając opinię wydaną przez lekarza oraz opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

3. W oddziałach przysposabiających do pracy kształcenie ogólne realizuje się zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego w formach dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów.

4. Program przysposobienia do pracy opracowuje nauczyciel, z uwzględnieniem wybranych treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia w określonym zawodzie.

5. Przysposobienie do pracy może być organizowane w gimnazjum albo poza gimnazjum na podstawie umowy zawartej przez dyrektora gimnazjum, w szczególności ze szkołą prowadzącą kształcenie zawodowe, placówką kształcenia ustawicznego oraz pracodawcą.

§ 9. 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w gimnazjum ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów), organizację dojazdu do gimnazjum lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w gimnazjum, gimnazjum organizuje świetlicę.

2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Liczba uczniów w grupie wychowawczej w świetlicy zorganizowanej w gimnazjum specjalnym powinna odpowiadać liczbie uczniów określonej w § 5 ust. 3 dla oddziału gimnazjum specjalnego.

§ 10. 1. Statut gimnazjum określa szczegółowo organizację biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza, zgodnie z potrzebami danego gimnazjum, w szczególności z uwzględnieniem zadań w zakresie:

  1)  udostępniania książek i innych źródeł informacji,

  2)  tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

  3)  rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się,

  4)  organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.

2. Statut gimnazjum określa zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz innymi bibliotekami.

§ 11. 1. Dla uczniów uczących się poza miejscem stałego zamieszkania gimnazjum może zorganizować internat.

2. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej w internacie nie powinna przekraczać 30, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej obejmującej wychowanków niepełnosprawnych powinna odpowiadać liczbie uczniów w oddziale gimnazjum specjalnego, o której mowa w § 5 ust. 3.

4. Tygodniowy wymiar zajęć opiekuńczych i wychowawczych z jedną grupą wychowawczą w internacie powinien wynosić 70 godzin zegarowych.

5. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego gimnazjum, w internacie można zatrudnić wychowawcę - opiekuna nocnego.

6. Statut gimnazjum określa szczegółowo organizację internatu, jeżeli internat został w gimnazjum zorganizowany.

§ 11a. W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów gimnazjum może zorganizować stołówkę.

§ 12. 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji gimnazjum opracowany przez dyrektora gimnazjum, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania - do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji gimnazjum zatwierdza organ prowadzący gimnazjum do dnia 30 maja danego roku.

2. W arkuszu organizacji gimnazjum zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący gimnazjum.

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji gimnazjum dyrektor gimnazjum, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

§ 13. Statut gimnazjum określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez gimnazjum, z uwzględnieniem przepisów § 14-17.

§ 14. 1. W gimnazjum, które liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora.

2. Dyrektor gimnazjum, za zgodą organu prowadzącego gimnazjum, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

§ 15. 1. W uzasadnionych przypadkach w gimnazjach specjalnych i w gimnazjach ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi dopuszcza się zatrudnienie pomocy nauczyciela.

2. W gimnazjach integracyjnych i w gimnazjach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających specjalne przygotowanie pedagogiczne oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne. W uzasadnionych przypadkach w gimnazjach tych można zatrudnić pomoc nauczyciela.

§ 16. 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

2. Dyrektor gimnazjum może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora gimnazjum, na wniosek zespołu.

§ 17. 1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych gimnazjum.

§ 18. Statut gimnazjum określa:

  1)  rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary,

  2)  przypadki, w których dyrektor gimnazjum może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innego gimnazjum,

  3)  warunki pobytu w gimnazjum zapewniające uczniom bezpieczeństwo.

§ 18a. Statut gimnazjum określa szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do gimnazjum, z uwzględnieniem odrębnych przepisów.

§ 18b. 1. Statut gimnazjum określa prawa ucznia, z uwzględnieniem w szczególności praw zawartych w Konwencji o prawach dziecka, oraz tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia.

2. Statut gimnazjum określa obowiązki ucznia, z uwzględnieniem obowiązków w zakresie:

  1)  udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie,

  2)  usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych,

  3)  dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju,

  4)  warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie gimnazjum,

  5)  właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników gimnazjum oraz pozostałych uczniów.

§ 19. 1. Gimnazjum, w tym gimnazjum wchodzące w skład zespołu szkół oraz gimnazjum specjalne wchodzące w skład specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego lub młodzieżowego ośrodka socjoterapii, używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. (uchylony).

3. Tablice i pieczęcie gimnazjum wchodzącego w skład zespołu szkół zawierają nazwę zespołu i nazwę tego gimnazjum, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Pieczęć urzędowa gimnazjum wchodzącego w skład zespołu szkół oraz gimnazjum specjalnego wchodzącego w skład specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego lub młodzieżowego ośrodka socjoterapii nie zawiera nazwy tego zespołu lub ośrodka.

§ 20. Gimnazjum może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

§ 21. 1. Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej gimnazjum określają odrębne przepisy.

§ 22. Przepisy dotyczące gimnazjum dla dzieci i młodzieży stosuje się odpowiednio do gimnazjum dla dorosłych, z wyjątkiem przepisów § 2 ust. 1 pkt 1, w części dotyczącej programu wychowawczego gimnazjum i programu profilaktyki, pkt 9 i 10, ust. 2 oraz § 7-9 i 11.

§ 23. Statut gimnazjum dla dorosłych, określając organizację nauczania w gimnazjum, powinien ponadto uwzględniać przepisy § 24-26.

§ 24. 1. Kształcenie w gimnazjach dla dorosłych może być prowadzone w formie stacjonarnej lub zaocznej.

2. (skreślony).

§ 25. 1. Zajęcia ze słuchaczami w gimnazjum dla dorosłych kształcącym w formie stacjonarnej odbywają się przez trzy lub cztery dni w tygodniu.

2. W gimnazjum dla dorosłych kształcącym w formie zaocznej:

  1)  konsultacje zbiorowe dla słuchaczy odbywają się we wszystkich semestrach co dwa tygodnie przez dwa dni,

  2)  dopuszcza się możliwość organizowania konsultacji indywidualnych w wymiarze 20% ogólnej liczby godzin zajęć w semestrze,

  3)  organizuje się dwie konferencje instruktażowe w czasie jednego semestru: pierwszą - wprowadzającą do pracy w semestrze i drugą - przedegzaminacyjną.

§ 26. Statut gimnazjum dla dorosłych określa zasady uczęszczania na wybrane zajęcia edukacyjne przez osoby przygotowujące się do egzaminów eksternistycznych

 


Zasiłek pielęgnacyjny

 

 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  • niepełnosprawnemu dziecku do 16 r.ż. z orzeczoną niepełnosprawnością,
  • osobie niepełnosprawnej powyżej 16 r.ż. z orzeczonym, znacznym stopniem niepełnosprawności,
  • osobie niepełnosprawnej powyżej 16 r.ż. z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (o ile niepełnosprawność ta powstała przed 21 r.ż.),
  • osobie, która ukończyła 75 lat.

O niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności orzekają Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niezależnie od dochodów. Uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego ustalają i wypłacają (w okresie zasiłkowym trwającym od 1 września 2005 r. do 31 sierpnia 2006 r.):

  • pracodawcy zatrudniający w dn. 31 lipca 2005 r. co najmniej 20 pracowników ? swoim pracownikom i osobom wykonującym pracę na podst. umowy zlecenia lub umowy ajencyjnej,
  • gmina lub Ośrodek Pomocy Społecznej ? m.in. osobom bezrobotnym, pobierającym świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek rodzinny wraz z dodatkiem z tytułu: opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego lub samotnego wychowywania dziecka.

Podstawa prawna: ustawa z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 228, poz. 2255 z pózn. zm), rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dn. 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2005 r., Nr 105, poz. 881 z późn. zm.).

 

 


 Urlop wychowawczy dla matki wychowującej niepełnosprawne dziecko

 

 

Matka wychowująca niepełnosprawne dziecko ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze 6 lat:

  • 3 lata urlopu wychowawczego można wykorzystać do ukończenia przez dziecko 4 r.ż. (niezależnie od tego czy dziecko jest niepełnosprawne czy nie),
  • dodatkowe 3 lata urlopu przysługują gdy dziecko wymaga osobistej opieki i ma orzeczoną niepełnosprawność (w przypadku dziecka do 16 r.ż.) bądź stopień niepełnosprawności (w przypadku osoby powyżej 16 r.ż.). Dodatkowy urlop wychowawczy można wykorzystać do ukończenia przez dziecko 18 r.ż.

Dodatkowe 3 lata urlopu wychowawczego przysługują niezależnie od tego czy matka korzystała wcześniej z urlopu wychowawczego (tj. do ukończenia przez dziecko 4 r.ż.). Prawo do urlopu wychowawczego ma osoba, która była zatrudniona co najmniej 6 miesięcy (do tego okresu wlicza się także poprzednie okresy zatrudnienia).

 
Podstawa prawna: art. 186 kodeksu pracy (ustawa z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy - Dz.U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 16 grudnia 2003r. W sprawie szczegółowych warunków udzielenia urlopu wychowawczego (Dz.U. z 2003r., Nr 230, poz. 2291).