Informacje

Konto bankowe

BNP Paribas Bank Polska S.A.

Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa

43 1600 1462 1872 6221 3000 0001


NIP
5661882761

REGON
140043771

KRS
0000227948

 

1 procent

oppWspierają nas

 
 
 
 
synapsis
 
 
 

Fundacja Pomocy Dzieciom Młodzieży i Dorosłym Niepełnosprawnym - ,,Być Jak Inni? została zarejestrowana w dniu 08.02.2005r. w KRS w Warszawie. Mieści się w użyczonym - przez Starostę Powiatu Ciechanowskiego - budynku, przy ulicy Niechodzkiej 14a w Ciechanowie. Budynek, który otrzymaliśmy jako naszą bazę lokalową, wcześniej był w posiadaniu nie istniejącego już Stowarzyszenia ?Siła Nadziei?. Członkowie stowarzyszenia włożyli dużo starań, wysiłku, ciężkiej pracy i serca w przystosowanie oraz modernizację przestarzałego już budynku i wyposażenie go w podstawowe pomoce edukacyjno - terapeutyczne.

Systematyczna i ciągła praca w tym zakresie wymaga stałego źródła finansowania, dlatego też Zarząd Fundacji, w dniu 19.09.2005r. zarejestrował Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Terapeutyczno - Rehabilitacyjny Dla Dzieci. Założenie Ośrodka umożliwiło nam zawarcie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, a tym samym pozyskanie funduszy na prowadzenie systematycznych działań mających na celu pomoc osobom potrzebującym. Prowadzenie Ośrodka nie jest działalnością gospodarczą nastawioną na zyski finansowe, ale działalnością statutową fundacji, która umożliwia utrzymanie budynku oraz zapewnie wynagrodzenia zatrudnionym osobom.

W styczniu 2006r. rozpoczęliśmy działania w ramach Gabinetu rehabilitacji ruchowej (opieka nad dziećmi i dorosłymi między m. in. z porażeniem mózgowym oraz innymi problemami ruchowymi). Nasi rehabilitanci prowadzą zajęcia również bezpośrednio w domu pacjenta. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że większość naszych pacjentów nigdy dotąd nie korzystała z rehabilitacji ze względu na ich niemożność dotarcia do placówki rehabilitacyjnej.

Obok rehabilitacji, w tym samym czasie równolegle rozpoczęliśmy pracę z dziećmi autystycznymi w ramach Zespołu leczenia środowiskowego. W styczniu 2007 r. rozpoczęliśmy realizację pilotażowego programu ,,Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie?, a w marcu 2007r. rozpoczęła działalność Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym.

Łącznie do końca roku 2007 terapią: w Zespole leczenia środowiskowego, Poradni dla dzieci z autyzmem i uczestniczących w programie pilotażowym objęto 101 osób. W większości były to dzieci w wieku od 1 do 7r. życia. Szczególnie dumni jesteśmy z Poradni dla osób z autyzmem dziecięcym. Dotychczas rodzice mogli korzystać jedynie z porad i konsultacji w Ośrodkach w Warszawie, Gdańsku i Ostrołęce, dzieci nie miały możliwości korzystaniaz systematycznej terapii.

W ramach zadań z zakresu wczesnego wspomagania: W ubiegłym roku, dzięki realizacji programu pilotażowego, terapią objęliśmy w sumie 52 dzieci w wieku od 1 do 10 roku życia z różnymi, często sprzężonymi zaburzeniami rozwoju, z terenu Ciechanowa i Powiatu Ciechanowskiego.

W zależności od głębokości zaburzeń dzieci otrzymały pomoc w zakresie:

  • specjalistycznych konsultacji lekarskich:
    • neurologa dziecięcego
    • lekarza rehabilitanta
    • lekarza pediatry
  • konsultacji fizjoterapeutycznych,
  • logopedycznych.

Wszystkie w/w konsultacje prowadzone były dla każdego dziecka (co 3 miesiące). Ponadto, dzieci uczestniczyły w terapii, która w zależności od skali problemu wynosiła od 2 ? do 5 godzin tygodniowo. Terapia obejmowała zajęcia edukacyjne, logopedyczne i integracji sensorycznej. Program dał możliwość podpisania porozumienia o współpracy z p. dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno ? Wychowawczego w Ciechanowie, dzięki czemu niektóre dzieci realizujące ten sam program pilotażowy w SOSW korzystały z konsultacji lekarskich, terapii integracji sensorycznej, która dotychczas realizowana była tylko w naszym NZOZ

W roku 2008, działania w ramach programu pilotażowego , który zakończył się w grudniu 2007 r., są kontynuowane w ramach programu Rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego. Od 1 kwietnia 2008 r. rozpoczęliśmy intensywne działania w ramach Poradni Logopedycznej, z której mogą korzystać wszystkie dzieci z zaburzeniami mowy. Nasze działania nie ograniczają się tylko do kontraktów z NFZ.

Zrealizowaliśmy kilka projektów z konkursów ogłaszanych przez Ministerstwo Polityki Społecznej, Mazowiecki Urząd Marszałkowski, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Urząd Miasta Ciechanów oraz Mazowieckie Kuratorium Oświaty.

W ramach tych projektów już w roku 2006, jako jedni z pierwszych w Polsce (dzięki współpracy z p. Małgorzatą Szurlej z Centrum Audio-Psycho-Fonologii w Warszawie) rozpoczęliśmy terapię dzieci metodą Tomatisa, Play Attention, Fast For Word. Są to metody instrumentalne stymulujące pracę mózgu. Pozyskaliśmy środki z Telewizji Polskiej na wyjazd 12 dzieci na specjalistyczne turnusy rehabilitacyjne. Zorganizowaliśmy naukową konferencję na temat: Terapia i leczenie autyzmu.

Dzięki udziałowi w jednym z konkursów pozyskaliśmy wysokiej klasy sprzęt do rehabilitacji i usprawniania ruchowego,- aparat do krioterapii punktowej, laser, ultradźwięki, diadynamik, magnetronik (który jest przystosowany również do rehabilitacji domowej) oraz sprzęt do integracji sensorycznej. Nasze doświadczenia wskazują na potrzebą skoordynowanych i systematycznych działań pedagogicznych, edukacyjnych i medycznych w miejscu zamieszkania dziecka, bo tylko wtedy przynoszą one wymierne efekty, zauważalne przez rodziców i specjalistów zajmujących się dzieckiem. Niestety nadal mamy ogromne potrzeby? przede wszystkim kapitalny remont budynku fundacji.

W kwietniu 2012r. Minister Skarbu Państwa przekazał w użytkowanie wieczyste nieruchomość, w której aktualnie działa fundacja.

W dniu 30 października 2008r, staliśmy się  organizacją pożytku publicznego.