Informacje

Konto bankowe

BNP Paribas Bank Polska S.A.

Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa

43 1600 1462 1872 6221 3000 0001


NIP
5661882761

REGON
140043771

KRS
0000227948

 

1 procent

oppWspierają nas

 
 
 
 
synapsis
 
 
 

Poradnictwo informacyjno – prawne

 

Współfinansowany został przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. W ramach pracy Ośrodka Informacyjno-Prawnego Dla Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin prowadzono działania informacyjne na temat uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym. Udzielano również psychologicznych w ramach modułu- Poradnictwo psychologiczne. Poradnictwo w zakresie dostępu do sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej udzielane było głównie rodzicom osób z niepełnosprawnością ruchową.

 

 

 

Być jak inni- integracja społeczna

 

Projekt współfinansowany przez Wojewodę Mazowieckiego realizowany był w dniach 01.07.2011r do 30.11.2011 r. Uczestnikami było 21 osób – małych dzieci, dzieci w wieku szkolnym, młodzieży i dorosłych ze zdiagnozowanym autyzmem.

 

Celem projektu był:

 

 • wzrost samodzielności uczestników
 • podniesienie samooceny
 • poprawa komunikatywnego formułowania wypowiedzi
 • wzrost współdziałania w grupie
 • określenie zainteresowań zawodowych młodzieży i dorosłych osób z autyzmem
 • wsparcie rodzin w zakresie przysługujących im świadczeń.

 

Realizowany był w pięciu formach zajęć grupowych:

 

 • Psychoedukacja i rozwój tożsamości.
 • Integracja poprzez ruch i ćwiczenia korekcyjne
 • Wzajemna komunikacja
 • Rozwój umiejętności społecznych małych dzieci

 

 W ramach projektu prowadzono również poradnictwo organizacyjno-prawne .

 

 • Wsparcie w dziedzinie zatrudnienia – integracja ze środowiskiem lokalnym dorosłych osób z autyzmem

 

 

 

Zrozumieć świat – integracja sensoryczna

 

W okresie od 10.03.2011 r do 10.09. 2011 r ., realizowaliśmy projekt współfinansowany przez Gminę Miejską Ciechanów. Celem zadania było objęcie terapią integracji sensorycznej 5 dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem.

 

Terapia ukierunkowana była na:

 

 • normalizowanie odbierania i przetwarzania bodźców sensorycznych
 • eliminowanie niepożądanych zachowań
 • zminimalizowanie autostymulacji
 • normalizowanie napięcia mięśniowego
 • poprawę funkcjonowania dziecka

 

 

 

 

Atyzm-Akademia

Autyzm Akademia

 

Podjęliśmy współpracę z fundacją SYNAPSIS w ramach projektu szkoleniowo - konsultacyjnego "Autyzm - Akademia dla NGO's. Drogi do aktywizacji społecznej i zawodowej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Obecnie nasi pracownicy uczestniczą w:

 

 • szkoleniach bazowych i szkoleniach specjalistycznych z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej osób z autyzmem,
 • szkoleniu prawno-organizacyjnym,
 • szkoleniach z zakresu wsparcia psychologicznego.

 

W ramach projektu odbywa się tutoring (konsultacje merytoryczne, szkolenia podczas wykonywania pracy w siedzibie organizacji), superwizje psychologiczne oraz indywidualne programy szkoleniowe (trwające jeden tydzień dla uczestników szkolenia bazowego - na terenie fundacji SYNAPSIS).

Czas trwania projektu: lata 2005-2008
http://www.synapsis.waw.pl/index.php/content/blogcategory/46/207/

 

 

Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa ...

 

W styczniu 2007 r. rozpoczęliśmy realizację pilotażowego programu ,,Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie?.

 

W ramach zadań z zakresu wczesnego wspomagania terapią objęliśmy w sumie 52 dzieci w wieku od 1 do 10 roku życia z różnymi, często sprzężonymi zaburzeniami rozwoju, z terenu Ciechanowa i Powiatu Ciechanowskiego.
W zależności od głębokości zaburzeń dzieci otrzymały pomoc w zakresie:

 • specjalistycznych konsultacji lekarskich:
  • neurologa dziecięcego,
  • lekarza rehabilitanta,
  • lekarza pediatry,
 • konsultacji fizjoterapeutycznych,
 • logopedycznych.

Wszystkie w/w konsultacje prowadzone były dla każdego dziecka (co 3 miesiące). Ponadto, dzieci uczestniczyły w terapii, która w zależności od skali problemu wynosiła od 2  do 5 godzin tygodniowo. Terapia obejmowała zajęcia edukacyjne, logopedyczne i integracji sensorycznej. Program dał możliwość podpisania porozumienia o współpracy z p. dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno ? Wychowawczego w Ciechanowie, dzięki czemu niektóre dzieci realizujące ten sam program pilotażowy w SOSW korzystały z konsultacji lekarskich, terapii integracji sensorycznej, która dotychczas realizowana była tylko w naszym NZOZ

 

W roku 2008, działania podjęte w ramach programu pilotażowego, który zakończył się w grudniu 2007 r., są kontynuowane w ramach programu Rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego.

 

 

 

Konferencja Metody leczenia i usprawniania  dzieci z autyzmem.

 

20.V.2006  zorganizowaliśmy konferencję  pt.: Metody leczenia i usprawniania  dzieci  z autyzmem? celem, której było  propagowanie wiedzy na temat:

Czym jest autyzm?

Leczenia autyzmu w ujęciu medycyny integracyjnej

Metod pracy terapeutycznej z osobami  autystycznymi

Konferencja została zorganizowana pod patronatem Prezydenta Miasta Ciechanów,  w Wyższej Szkole Humanistycznej w Ciechanowie. Wzięło w niej udział 160 osób. Na konferencję zaproszono min. p. Magdalenę Cubałę Kucharską jedynego lekarza w Polsce, będącego członkiem międzynarodowej organizacji DAN, zajmującej się badaniami i leczeniem  autyzmu, Prezesa Fundacji SYNAPSIS. M. Wrniszewskiego. M. Szurlej ? audio-psycho-fonologa oraz M. Jaszkowską ? dietetyka, matkę dziecka autystycznego.

 

 

Wyrównywanie szans i pokonywanie barier społecznych dzieci  autystycznych

W wyniku tych działań 27 osób z autyzmem, w wieku 3-18 lat  zostało poddanych nowatorskiej terapii instrumentalnej z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu do treningu uwagi słuchowej, Fast For Word i Play Atenttion.  Działania te odbyły się dzięki ścisłej współpracy Zarządu Fundacji z Centrum Audio-Psycho-Fonologii w Warszawie.

 

 

Oparcie społeczne dla osób z autyzmem- diagnoza funkcjonalna

Zrealizowaliśmy zadanie konkursowe sfinansowane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki -   ,,Oparcie społeczne dla osób z autyzmem".  W wyniku tych działań 8 dzieci zostało objęte działaniami diagnostycznymi  w kierunku autyzmu i działaniami terapeutycznymi.

 

 

Diagnoza funkcjonalna ,  ocena procesów integracji sensorycznej i poziomu umiejętności komunikowania się dzieci i młodzieży z autyzmem.

 Dzięki realizacji projektu finansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej  możliwe było, w grudniu 2006r  wykonanie zadania : ,,Diagnoza funkcjonalna ,  ocena procesów integracji sensorycznej i poziomu umiejętności komunikowania się dzieci i młodzieży z autyzmem."

Zadaniem objęto osiem nastoletnich osób autystycznych. Celem była ocena funkcjonowania osób autystycznych, ocena procesów integracji sensorycznej, zakłócających funkcjonowanie, ocena komunikowania się osób autystycznych i opracowanie programu terapii.

 

 

Program wyrównywania różnic między regionami obszar A.

15.02.2006r przystąpiliśmy  do udziału w konkursie ogłoszonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, pt.: Program wyrównywania różnic między regionami?  obszar A.,który  finansowany był   ze środków PFRON. Oferta została pozytywnie zaopiniowana. W dniu 12.12.2006 r. ogłosiliśmy  przetarg, na  zakup niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego. Za uzyskane fundusze wyposażyliśmy   nasz  Ośrodek w sprzęt do fizjoterapii i integracji sensorycznej.

 

 

 

Intensywna terapia i rehabilitacja dzieci z autyzmem

 

11.10.2005 r. podpisaliśmy umowę na realizację programu pt. ?Intensywna terapia i rehabilitacja dzieci z autyzmem? . Program realizowaliśmy w okresie 11.10 - 31.12.2005. Zadaniem objęliśmy  16 dzieci ze stwierdzoną jednostką chorobową ? autyzm, w wieku 3-18 lat, z terenu Ciechanowa i okolic.

 

Realizacja  programu obejmowała :

 

- prowadzenie kompleksowej, funkcjonalnej diagnozy dzieci z autyzmem łączącej: metodę TEAACH (wywiad, obserwację, badanie testem PEP-R) z instrumentalną metodą Tomatisa zwaną treningiem uwagi słuchowej

 

- opracowanie indywidualnych programów terapeutycznych uwzględniających w/w metody