Informacje

Konto bankowe

BNP Paribas Bank Polska S.A.

Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa

43 1600 1462 1872 6221 3000 0001


NIP
5661882761

REGON
140043771

KRS
0000227948

 

1 procent

oppWspierają nas

 
 
 
 
synapsis
 
 
 

I. Dane ogólne


Nazwa Fundacji
Fundacja Pomocy Dzieciom Młodzieży i Dorosłym Niepełnosprawnym Być Jak Inni
Siedziba
Ul. Niechodzka 14a , 06-400 Ciechanów
Data rejestracji
08.02.2005r
Nr księgi
KRS 0000227948
Nr identyfikacyjny ? REGON
140043771
NIP
5661882761
Telefon kontaktowy
023 / 674 35 32
Organy Fundacji
Zarząd:
Katarzyna, Agnieszka Kowalska ? Prezes Fundacji
Maria Majewska ? Zastępca Prezesa Fundacji
Joanna Sadowska ? Członek Zarządu
Rada Fundacji:
Maria, Jolanta Dąbrowska - Kanigowska ? Przewodnicząca
Urszula Wądołowska - Zastępca Przewodniczącej
Danuta Cały ? Głowaczewska ? Sekretarz
Małgorzata Wielechowska ? Członek Rady
Jacek Zawiśliński ? Członek Rady
Cele statutowe Fundacji:
 • niesienie pomocy dzieciom i osobom dorosłym z upośledzeniem umysłowym, autyzmem bądź też pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi;
 • udzielanie wsparcia ich rodzinom;
 • prowadzenie kompleksowej terapii i edukacji, rehabilitacji medycznej, fizycznej, psychicznej, społecznej i zawodowej, zgodnej z najnowszymi standardami krajowymi i międzynarodowymi dzieci i osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym, autyzmem bądź też pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi;
 • promocja problemu i potrzeb osób nim dotkniętych oraz przeciwdziałania ich marginalizacji społecznej;
 • rzecznictwo interesów i praw dzieci i osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi.

II. Wstęp


1. Historia

Fundacja Pomocy Dzieciom Młodzieży i Dorosłym Niepełnosprawnym - ,,Być Jak Inni? została zarejestrowana w dniu 08.02.2005r. w KRS w Warszawie. Mieści się w użyczonym - przez Starostę Powiatu Ciechanowskiego - budynku, przy ulicy Niechodzkiej 14a w Ciechanowie.
Systematyczna i ciągła terapia, którą prowadzimy wymaga stałego źródła finansowania. Dlatego Zarząd Fundacji, w dniu 19.09.2005r. zarejestrował Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Terapeutyczno - Rehabilitacyjny Dla Dzieci. Założenie Ośrodka umożliwiło nam zawarcie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, a tym samym pozyskanie stałych funduszy na prowadzenie systematycznych działań terapeutyczno-rehabilitacyjnych, mających na celu pomoc osobom potrzebującym. Prowadzenie Ośrodka nie jest działalnością gospodarczą nastawioną na zyski finansowe, lecz działalnością statutową fundacji, która umożliwia utrzymanie budynku oraz zapewnia wynagrodzenia zatrudnionym osobom.
W styczniu 2006r. rozpoczęliśmy działania w ramach Gabinetu rehabilitacji ruchowej (opieka nad dziećmi i dorosłymi między m. in. z porażeniem mózgowym oraz innymi problemami ruchowymi). Nasi rehabilitanci prowadzili zajęcia bezpośrednio w domu pacjenta. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że większość naszych podopiecznych nigdy dotąd nie korzystała z rehabilitacji ze względu na ich niemożność dotarcia do placówki rehabilitacyjnej.
Obok rehabilitacji, w tym samym czasie rozpoczęliśmy pracę z dziećmi autystycznymi w ramach Zespołu leczenia środowiskowego. W styczniu 2007 r. podjęliśmy realizację pilotażowego programu ,,Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie, a w marcu 2007r. rozpoczęła działalność Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym.
Łącznie do końca roku 2007 terapią: w Zespole leczenia środowiskowego, Poradni dla dzieci z autyzmem i uczestniczących w programie pilotażowym objęto 101 osób. W większości były to dzieci w wieku od 1 do 7r. życia. Szczególnie dumni jesteśmy z Poradni dla osób z autyzmem dziecięcym. Dotychczas rodzice mogli korzystać jedynie z porad i konsultacji w Ośrodkach w Warszawie, Gdańsku i Ostrołęce, ale dzieci nie miały możliwości korzystania z systematycznej terapii.
Dzięki realizacji programu pilotażowego "WCZESNA, WIELOSPECJALISTYCZNA, KOMPLEKSOWA, SKOORDYNOWANA I CIĄGŁA POMOC DZIECKU ZAGROŻONEMUNIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ lub NIEPEŁNOSPRAWNEMU oraz JEGO RODZINIE" PROGRAM RZĄDOWY - Pilotaż 2005-2007 terapią objęliśmy 52 dzieci w wieku od 1 do 10 roku życia z różnymi, często sprzężonymi zaburzeniami rozwoju, z terenu Ciechanowa i Powiatu Ciechanowskiego.
W zależności od głębokości zaburzeń dzieci otrzymały pomoc w zakresie:
specjalistycznych konsultacji lekarskich:
neurologa dziecięcego
lekarza rehabilitanta
lekarza pediatry
konsultacji fizjoterapeutycznych,
logopedycznych.
Wszystkie w/w konsultacje prowadzone były dla każdego dziecka (co 3 miesiące). Ponadto, dzieci uczestniczyły w terapii, która w zależności od skali problemu wynosiła od 2 do 5 godzin tygodniowo.
Terapia obejmowała zajęcia edukacyjne, logopedyczne i integracji sensorycznej.
W roku 2008, działania programu pilotażowego , który zakończył się w grudniu 2007r., są kontynuowane w ramach programu Rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego. Od 1 kwietnia 2008 r. uruchomiliśmy Poradnię Logopedyczną, z której mogą korzystać wszystkie dzieci z zaburzeniami mowy. Nasze działania nie ograniczają się tylko do kontraktów z NFZ.
Zrealizowaliśmy kilka projektów z konkursów ogłaszanych przez Ministerstwo Polityki Społecznej, Mazowiecki Urząd Marszałkowski, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Urząd Miasta Ciechanów oraz Mazowieckie Kuratorium Oświaty.
W ramach tych projektów już w roku 2006, jako jedni z pierwszych w Polsce (dzięki współpracy z p. Małgorzatą Szurlej z Centrum Audio-Psycho-Fonologii w Warszawie) rozpoczęliśmy terapię dzieci metodą Tomatisa, Play Attention, Fast For Word. Są to metody instrumentalne stymulujące pracę mózgu. Pozyskaliśmy środki z Telewizji Polskiej na wyjazd 12 dzieci na specjalistyczne turnusy rehabilitacyjne. Zorganizowaliśmy konferencję naukową na temat: Terapia i leczenie autyzmu.
Dzięki udziałowi w jednym z konkursów pozyskaliśmy wysokiej klasy sprzęt do rehabilitacji i usprawniania ruchowego,- aparat do krioterapii punktowej, laser, ultradźwięki, diadynamik, magnetronik (który jest przystosowany również do rehabilitacji domowej) oraz sprzęt do integracji sensorycznej. Nasze doświadczenia wskazują na potrzebę skoordynowanych i systematycznych działań pedagogicznych, edukacyjnych i medycznych w miejscu zamieszkania dziecka, bo tylko wtedy przynoszą one wymierne efekty, zauważalne przez rodziców i specjalistów zajmujących się dzieckiem.

2. Rok 2008

Do końca maja 2008r , nasza fundacja kontynuowała współpracę z Fundacją SYNAPSIS w Warszawie w ramach realizacji Programu ?Autyzm-Akademia dla NGO?s. Drogi do Aktywizacji społecznej i zawodowej?. Dzięki tej współpracy w maju rozpoczęliśmy realizuję kolejnego projektu ,, Od poradnictwa do rzecznictwa?. Przez cały rok 2008 kontynuowaliśmy terapię i rehabilitację dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi. Dynamiczny rozwój Fundacji, coraz liczniejszy zespół pracowników i wolontariuszy, zmusza nas do jak najszybszego zmodernizowania i rozbudowania bazy lokalowej.
Warunkiem pozyskania środków na remont jest posiadanie budynku na własność lub w użytkowaniu wieczystym . W lipcu 2008r wystąpiliśmy do Wojewody Mazowieckiego o pozyskanie w użytkowanie wieczyste budynków dotychczas nam użyczonych. Mamy nadzieję, że dzięki naszemu zaangażowaniu oraz pomocy osób, którym bliskie jest dobro drugiego człowieka, poradzimy sobie ze wszystkimi trudnościami i problemami.
W dniu 30 października 2008r, uzyskaliśmy status organizacji pożytku publicznego.


III. Działalność statutowa


1. PROGRAM TERAPII I REHABILITACJI DZIECI Z AUTYZMEM I ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO w NZOZ OŚRODKU EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYM DLA DZIECI

Aby dziecko u którego stwierdza się zaburzenia wieku rozwojowego, mogło w przyszłości w miarę samodzielnie uczestniczyć w procesie edukacji i życiu społecznym a w dorosłości mieć szansę na samodzielne życie, niezbędne jest jak najwcześniejsze postawienie prawidłowej diagnozy i podjęcie terapii. Prowadzona terapia powinna, uwzględniać indywidualne potrzeby, wynikające z niepełnosprawności. W 2008 roku , nasze działania realizowane były w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodku Terapeutyczno-Rehabilitacyjnym Dla Dzieci ( Nazwa skrócona- NZOZ Ośrodek Dla Dzieci), w ramach, którego działały: Poradnia Dla Osób z Autyzmem Dziecięcym, Zespół Leczenia Środowiskowego, Ośrodek Rehabilitacji Dziennej- Rehabilitacja Dzieci z Zaburzeniam i Wieku Rozwojowego, Gabinetu Fizjoterapii oraz Poradni Logopedycznej. Działania realizowane były przez zespół, w skład którego wchodziło czterech lekarzy ( pediatra, lekarz rehabilitacji medycznej, neurolog dziecięcy i psychiatra dzieci i młodzieży ), 7 logopedów 10 terapeutów, 6 rehabilitantów, dwóch specjalistów do spraw organizacyjno-prawnych, księgowa, pracownik socjalny. W 2008 roku z różnych form pomocy skorzystało 74 dzieci i osób dorosłych z autyzmem oraz 71 innymi zaburzeniami rozwojowymi.

1.1. Specjalistyczna i kompleksowa diagnoza, terapia i rehabilitacja osób z autyzmem
W NZOZ Ośrodku dla Dzieci w 2008 roku Zespół Diagnostyczny prowadzący specjalistyczną i kompleksową diagnozę dzieci, młodzieży i osób dorosłych z podejrzeniem autyzmu przeprowadził proces diagnostyczny dla 37 osób z podejrzeniem autyzmu.
1.2. Terapia, rehabilitacja i edukacja dzieci z autyzmem
Program realizowany w Ośrodku obejmował postępowanie terapeutyczne, rehabilitacyjne, medyczne oraz edukacyjne, mające na celu wszechstronne usprawnianie dzieci i młodzieży z autyzmem. Ze stałej opieki w 2008 roku korzystało 74 dzieci i młodzieży.
1.3. Programy indywidualne
Każda osoba z autyzmem będąca pod opieką NZOZ Ośrodka Dla Dzieci jest prowadzona według indywidualnego programu terapii. Programy terapeutyczne obejmują m.in. pracę nad poprawą relacji społecznych, usprawnianiem zdolności komunikowania się z otoczeniem lub wypracowywanie alternatywnych form porozumiewania się. Istotną częścią programów jest poprawa odbioru i integracji bodźców zmysłowych w poszczególnych zaburzonych obszarach oraz rozwijanie zdolności poznawczych i umiejętności wykonawczych przez ogólną stymulację rozwoju, usprawnianie ruchowe i manualne. Szczególny nacisk kładziony jest na pracę nad adekwatną do wieku samodzielnością oraz wypracowanie odpowiednich zachowań społecznych.
1.4. Badania testowe i ewaluacyjne
W celu oceny postępów terapii oraz dla precyzyjnej oceny funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego, społecznego dzieci i młodzieży z autyzmem prowadzone, są badania testowe i ewaluacyjne. W celu oceny kompetencji językowych i poziomu rozwoju mowy przeprowadzane, są badania i konsultacje logopedyczne. Wyniki badań, są wykorzystywane w planowaniu terapii, a także opracowywaniu opinii na potrzeby placówek oświatowych (przedszkoli, szkół, ośrodków, poradni psychologiczno-pedagogicznych), zdrowotnych (poradnie zdrowia psychicznego, komisje orzekające).
1.5. Zajęcia indywidualne i grupowe
W 2008 r. działania terapeutyczne stanowiły zajęcia indywidualne i zajęcia grupowe Rodzaj zajęć, dostosowywany był do indywidualnych potrzeb i możliwości. Średnio dzieci uczestniczyły w dwugodzinnych sesjach, dwa razy w tygodniu.
1.5.1. Zajęcia indywidualne
Indywidualne zajęcia terapeutyczne nastawione były przede wszystkim na pracę nad kontaktem wzrokowym, umiejętnościami wchodzenia w relacje z innymi osobami, funkcjonowaniem w sytuacji zadaniowej, radzeniem sobie z przeżywaniem emocji w kontaktach z innymi ludźmi, a także na poprawę odbioru i integracji bodźców sensorycznych.
Zajęcia edukacyjne nastawione były na wyrównywanie deficytów poznawczych u dzieci z autyzmem oraz rozwijanie umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w systemie przedszkolnym i szkolnym.
Celem zajęć prowadzonych metodą Integracji Sensorycznej jest poprawa odbioru i przetwarzanie bodźców zmysłowych, usprawnianie funkcji sensomotorycznych, poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz poprawa koncentracji uwagi. Podczas zajęć prowadzone były ćwiczenia planowania motorycznego, np. nabywania nowych sprawności, ćwiczenia usprawniania percepcji wzrokowej i słuchowej oraz ćwiczenia samodzielności.
W 2008r. w zajęciach indywidualnych prowadzonych w Poradni Dla Dzieci z Autyzmem Dziecięcym uczestniczyło 65 osób.
1.5.2. Zajęcia grupowe
Zajęcia grupowe- treningu umiejętności społecznych miały na celu wypracowywanie umiejętności społecznych, a tym samym poprawę funkcjonowania osób z autyzmem w grupach rówieśniczych i w kontaktach z osobami dorosłymi. Zajęcia z tożsamości miały na celu pracę nad pozytywnym obrazem własnej osoby. W 2008r. zajęcia te prowadzone były w 2 grupach ośmioosobowych.
1.5.3 . Psychologiczne wsparcie osób z autyzmem i ich rodzin
W roku 2008 rozpoczęliśmy systematyczne działania na rzecz wsparcia psychologicznego rodzin osób z autyzmem. Polegały one na indywidualnych lub rodzinnych spotkaniach z psychologiem , na których rodzice, opiekunowie, rodzeństwo i dalsza rodzina mogła uzyskać wsparcie psychologa w radzeniu sobie z trudnościami jakie pojawiały się w kontaktach z osobą autystyczną.
W roku 2008 z takich porad skorzystało 76 rodzin

 

1.6. Zespół Leczenia Środowiskowego

W 2008 roku kontynuowano opiekę w ramach Zespołu Leczenia Środowiskowego. Praca w tym obszarze realizowana była na terenie domu dzieci. Objętych nimi było 6 dzieci. Rodzice pod kierunkiem terapeutów uczyli się jak postępować z dzieckiem z autyzmem i rozwiązywać problemy wychowawcze.

1.7. Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku / oddziale dziennym realizuje wielospecjalistyczną, kompleksową rehabilitację dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem (głównie z grupy wysokiego ryzyka ciążowo - porodowego), oraz dzieci o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym. Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego polega na zindywidualizowanym uczestnictwie każdego dziecka w rehabilitacji w zależności od jego stanu zdrowia.

1.7.1. Terapia, rehabilitacja i edukacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego
Program realizowany w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej obejmował postępowanie terapeutyczne, rehabilitacyjne, medyczne oraz edukacyjne, mające na celu wszechstronne usprawnianie dzieci głównie w wieku od 0- 8 roku życia, w uzasadnionych przypadkach również dzieci starsze. Ze stałej opieki w 2008 roku korzystało 38 dzieci.
1.7.2. Zajęcia i programy indywidualne
Każde dziecko będące pod opieką Ośrodka Rehabilitacji Dziennej prowadzone jest również według indywidualnego programu terapii. Programy terapeutyczne obejmują m.in. pracę edukacyjno-terapeutyczną redukującą opóźnienia rozwojowe, logopedyczną- usprawniającą rozwój mowy oraz integracji sensorycznej ? poprawiającą integrację odbierania wrażeń zmysłowych.
1.7.3. Badania testowe i ewaluacyjne
W celu oceny postępów terapii oraz precyzyjnej oceny funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego, społecznego dzieci podobnie jak w Poradni Autyzmu, prowadzone były badania testowe i ewaluacyjne. Wyniki badań, są wykorzystywane w planowaniu terapii, a także opracowywaniu opinii na potrzeby placówek oświatowych (przedszkoli, szkół, ośrodków, poradni psychologiczno-pedagogicznych), zdrowotnych (poradnie zdrowia psychicznego, komisje orzekające).

 

1.8. Rehabilitacja osób w Gabinecie Rehabilitacji Ruchowej

Działania prowadzone w tym zakresie obejmowały przede wszystkim usprawnianie ruchowe osób niepełnosprawnych, które dotychczas nie mogły skorzystać z rehabilitacji ze względu na stan zdrowia i niemożność dotarcia do placówki rehabilitacyjnej. Pacjentami naszego gabinetu były osoby, skierowanie do nas przez lekarza rehabilitacji medycznej Usprawnianie ruchowe i rehabilitacja odbywały się w domu pacjentów. Działaniami tymi w roku 2008 objęto 88 osób.

1.9.Terapia mowy i logoterapia w Poradni logopedycznej.

Programy realizowane w Poradni Logopedycznej obejmowały postępowanie terapeutyczne, rehabilitacyjne oraz edukacyjne, mające na celu wywołanie lub poprawę mowy.
Pacjentami poradni były dzieci i młodzież z rozszczepami warg i podniebienia, niemówiące , z zaburzeniami wymowy i wadami wymowy.

1.9.1. Zajęcia indywidualne
Zajęcia rozpoczynały się konsultacją logopedyczną, która miała na celu ocenę rozwoju mowy , sprawności aparatu artykulacyjnego oraz czynności fizjologicznych mających wpływ na mówienie.
Obejmowały terapię zaburzeń mowy typu : rhynolalia, palatolalia, afazje, dysfazje, terapię niepłynności mowy, terapię w przypadku braku lub opóźnienia rozwoju mowy biernej i czynnej, terapię mowy u dzieci niedosłyszących, terapię innych niespecyficznych zaburzeń mowy, korekty artykulacji (dyslalie).
Terapią objęto 33 dzieci. Zajęcia prowadzone były dwa razy w tygodniu.

 

2. PROGRAM ,,AUTYZM ? AKADEMIA DLA NGO?S. DROGI DO AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ?

W maju 2008 r. zakończyła się realizacja projektu ?Autyzm ? Akademia dla NGO?s?, poświęconego przygotowaniu dorosłych osób z autyzmem, do podejmowania pracy oraz do większej aktywności i samodzielności w życiu społecznym. Terapeuci oraz inni pracownicy naszej Fundacji uczestniczyli w szkoleniach: bazowych i specjalistycznych z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej osób z autyzmem, szkoleniu prawno-organizacyjnym oraz szkoleniach z zakresu wsparcia psychologicznego prowadzonych przez zespół Fundacji SYNAPSIS z Warszawy.
W ramach projektu odbyły się tutoringi (konsultacje merytoryczne, szkolenia podczas wykonywania pracy w siedzibie organizacji), superwizje psychologiczne oraz indywidualne programy szkoleniowe (trwające jeden tydzień dla uczestników szkolenia bazowego - na terenie fundacji SYNAPSIS).
Łącznie , w różnych formach szkolenie wzięło udział 27 terapeutów i 2 lekarzy.
Uczestnictwo w trzyletnim projekcie, zakończonym w maju 2008 r. w znaczący sposób podniosło nasze kwalifikacje i kompetencje w pracy z osobami z autyzmem a także umocniło i podniosło prestiż naszej organizacji w środowisku lokalnym i wśród organizacji działających na rzecz osób z autyzmem.
Rezultaty uczestnictwa w projekcie

 • wzrost umiejętności praktycznych i wiedzy merytorycznej dzięki prowadzonym działaniom; integracja środowiska działającego na rzecz aktywizacji dorosłych osób z autyzmem;
 • wzrost wiedzy na temat specyfiki funkcjonowania osób z autyzmem w środowisku lokalnym; dostosowanie warunków środowiskowych do indywidualnych potrzeb osób z autyzmem w miejscu ich pracy i nauki;
 • wzrost umiejętności w prowadzeniu szkoleń dla asystentów osób z autyzmem i otoczenia społecznego;
 • wzrost gotowości i umiejętności do pozyskiwania dodatkowych funduszy na rozwój działań na rzecz dorosłych osób z autyzmem;
 • wymiana doświadczeń praktycznych i wiedzy merytorycznej między członkami organizacji biorących udział w projekcie;
 • wzrost ogólnych i specyficznych kompetencji psychologicznych osoby , dotyczących pomocy psychologicznej i systemowego widzenia rodzin osób z autyzmem; rozwój osobisty i wzrost kompetencji interpersonalnych osób w procesie superwizji indywidualnych;
 • wzrost świadomości czynników warunkujących efektywną pracę zespołową u osób uczestniczących w superwizjach zespołowych;.
 • podniesienie jakości usług dla osób z autyzmem ? rozwijanie nowej formy wsparcia osób niepełnosprawnych jaką jest poradnictwo m.in. socjalne;
 • wzrost poziomu wiedzy i kwalifikacji specjalistów udzielających w zakresie pomocy osobom z autyzmem (w formie poradnictwa) w tym w przygotowaniu ich do wejścia na rynek pracy; wzrost potencjału i efektywności działania organizacji w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej osób z autyzmem.

 

3.PROGRAM ,,OD PORADNICTWA DO RZECZNICTWA?

Fundacja - Być Jak Inni, uczestniczy w realizowanym przez Fundację SYNAPSIS projekcie : "Od poradnictwa do rzecznictwa".
Od maja 2008r, nasza organizacja prowadzi: Regionalny Ośrodek Informacyjno-Prawny dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin (w szczególności na rzecz osób z autyzmem).
Można w nim uzyskać informacje o przysługujących prawach dla osób niepełnosprawnych. Porad udzielała jedna osoba uczestnicząca w projekcie. Pomoc świadczona w ramach Ośrodka w 2008 roku, skierowana była do osób indywidualnych : rodzin osób z autyzmem, profesjonalistów, pracowników instytucji samorządowych oraz organizacji pozarządowych.
Porady dotyczyły przede wszystkim należnych świadczeń i uprawnień z zakresu ochrony zdrowia, edukacji, zabezpieczenia społecznego (w tym pomocy społecznej). Udzielono 204 porad i informacji. Najwięcej problemów dotyczyło edukacji (asystent dziecka autystycznego w przedszkolu i ucznia z autyzmem w szkole, przyjęcie do przedszkola, dodatkowe zajęcia specjalistyczne w przedszkolu/szkole, dotacje oświatowa), ulg na przejazdy komunikacyjne z chorym dzieckiem oraz pomocy społecznej (dostęp do specjalistycznych usług opiekuńczych). Wielu rodziców szuka także informacji o możliwościach uzyskania wsparcia finansowego na leczenie i rehabilitację dziecka.

4.PROMOCJA FUNDACJI

 

4.1 Nagroda dla Fundacji
W dniu 11 czerwca 2008 r., w auli Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Ciechanowie, odbyła się konferencja pt.: ,,Zdrowie emocjonalne dzieci i nauczycieli? zorganizowana przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Ciechanowie. Nasza Fundacja , za swoje dotychczasowe działania na rzecz dzieci, otrzymała nagrodę a członkowie Zarządu: p. Katarzyna Kowalska i p. Maria Majewska dołączyły do 74 dotychczasowych laureatów nagrody im. Marii Werycho-Radziwiłłowicz, przyznawanej przez miesięcznik ,,Bliżej Przedszkola".
4.2. Akcje charytatywne na rzecz Fundacji
22 czerwca 2008 r. w Ciechanowie odbył się festyn rodzinny zorganizowany przez Wspólnotę Kościoła Domowego, który kończył ,,Maraton Biblijny?. Podczas festynu można było zakupić ciekawe prace wykonane przez osoby niepełnosprawne, książki, wziąć udział w loterii fantowej, posłuchać występów wokalnych młodych wykonawców, zobaczyć występ orkiestry dętej. Atrakcją dla najmłodszych była przejażdżka kucykiem.
Pieniądze zebrane podczas festynu, przekazano naszej fundacji na zakup pomocy terapeutyczno-edukacyjnych dla naszych podopiecznych.

 


IV. UCHWAŁY ZARZĄDU


1.
1/2008
15.01.2008
Uchwała Zarządu w sprawie zatwierdzenia budżetu na rok 2008

2.
2/2008
05.03.2008
Uchwała Zarządu w sprawie wystąpienia do PCPR o dofinansowanie do zakupu  komputerów  dla dzieci z autyzmem

3.
3/2008
14.03.2008
Uchwała Zarządu o przystąpieniu naszej organizacji do realizacji projektu ,,Od poradnictwa do rzecznictwa?

4.
4/2008
28.04.2008
Uchwała Zarządu o powołaniu Regionalnego Ośrodka Informacyjno-Prawnego dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin (w szczególności na rzecz osób z autyzmem).

5.
5/2008
27.06.2008
Uchwała Zarządu w sprawie zatwierdzenia bilansu, rachunku wyników i informacji dodatkowej za rok 2007

6.
6/2008
21.07.2008
Uchwała Zarządu w sprawie wystąpienia do Wojewody Mazowieckiego o przejęcie w użytkowanie wieczyste budynków
7.
7/2008
20.08.2008
Uchwała Zarządu w sprawie zakupu licencji na prowadzenie terapii podopiecznych nowatorska metodą Fast For Word

8.
8/2008
20.08.2008
Uchwała Zarządu w sprawie wystąpienia do Rady Fundacji o zmianę składu członków Zarządu

9.
9/2008
20.08.2008
Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia zakresu działań płatnych i nieodpłatnych w ramach OPP

10.
10/2008
20.08.2008
Uchwała Zarządu w sprawie podjęcia działań w celu uzyskania statusu Organizacji Pożytku Publicznego

11.
11/2008
14.11.2008
Uchwała Zarządu w sprawie udziału w konkursach i przystąpienia do składania ofert do NFZ na realizację zadań w roku 2009