Informacje

Konto bankowe

BNP Paribas Bank Polska S.A.

Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa

43 1600 1462 1872 6221 3000 0001


NIP
5661882761

REGON
140043771

KRS
0000227948

 

1 procent

oppWspierają nas

 
 
 
 
synapsis
 
 
 

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji za rok 2007


Fundacja Pomocy Dzieciom                                                        Ciechanów, dnia  29.03 2008r

Młodzieży i Dorosłym Niepełnosprawnym ,,Być jak Inni?

ul. Niechodzka14A

06-400 Ciechanów

  •   Nazwa fundacji

Fundacja  Pomocy dzieciom ,Młodzieży i Dorosłym Niepełnosprawnym ,,Być Jak Inni?

  • Siedziba i adres

06-400 Ciechanów ul. Niechodzka 14A

  • Numer księgi rejestracji fundacji

Krajowy Rejestr Sądowy ? Rejestr Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji orz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej: 

 nr  0000227948;     data rejestracji   -  08.02.2005

 

Numer REGON: 140043771

 

Numer NIP: 5661882761

 

  • Dane dotyczące członków Zarządu Fundacji

Prezes Fundacji:  Katarzyna, Agnieszka Kowalska 

Zastępca Prezesa: Maria Majewska 

Skarbnik: Urszula , Dorota Chodkiewicz

 

  • Cele statutowe Fundacji

1.     wszechstronna pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym niepełnosprawnym oraz ich rodzinom, opiekunom i specjalistom

2.     organizowanie i prowadzenie różnych form  edukacji , opieki i  lecznictwa nad osobami niepełnosprawnymi.

3.     współpracy z organizacjami i instytucjami zajmującymi się niepełnosprawnymi

4.     podejmowanie działań na rzecz obrony  interesów i praw dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych

 

 

Opis działalności statutowej z podaniem konkretnych rezultatów w realizacji celów społecznie użytecznych, które stanowiły podstawę powołania Fundacji, a także opis głównych zdarzeń prawnych i jej działalności o skutkach finansowych w okresie sprawozdawczym.

W  dniu 05.05.2005 Zarządu  Fundacja powołał Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapeutyczno ?Rehabilitcyjny  Dla Dzieci , który został zarejestrowany 14.09.2005 r. w Mazowieckim Centrum Zdrowia Publicznego w Warszawie.

Działania Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej kontynuowane są w roku 2007.

.Podstawowe kierunki działalności NZOZ :

1)  wczesna interwencja dla dzieci z podejrzeniem zaburzeń rozwoju,

2) ambulatoryjna kompleksowa diagnoza specjalistyczna, psychiatryczna i psychologiczna,

3) ambulatoryjna terapia ? porady i konsultacje ? w zakresie zaburzenia zasadniczego oraz zaburzeń i chorób współistniejących,

4) opracowywanie dla każdego dziecka indywidualnego programu rehabilitacji w rodzinie i specjalistycznej opieki w domu oraz okresowej oceny stanu zdrowia dziecka i efektów terapii, dostosowanie programu do jego potrzeb i możliwości,

5)prowadzenie  ośrodka  rehabilitacji dziennej

 6)  prowadzenie grupy wsparcia dla dzieci i rodziców

7) praca indywidualna ( psychoterapia) z dzieckiem i rodzicami,

8) grupowe zajęcia terapeutyczne dla rodzin chorych dzieci

9) grupowe zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne dla dzieci,

10) wizyty domowe i nadzór merytoryczny nad prowadzeniem rehabilitacji w rodzinie

11) doradztwo podczas wizyt domowych w zakresie dostosowania do potrzeb dziecka, jego otoczenia ( mieszkania), rozkładu dnia, odpowiedniej diety itp.?

12) szkolenie rodziców do prowadzenia postępowania usprawniającego w domu chorego dziecka

13) szkolenie pracowników merytorycznych z innych zakładów opieki zdrowotnej

W roku 2007 działania Ośrodka Terapeutyczno- rehabilitacyjnego Dla Dzieci ,prowadzone były w ramach Zespołu leczenia środowiskowego Gabinetu rehabilitacji,  Poradni Dla Osób z Autyzmem Dziecięcym oraz w ramach realizacji pilotażowego programu ,,Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie?,

Łącznie do końca roku 2007 terapią: w Zespole leczenia środowiskowego, Poradni dla dzieci z autyzmem i uczestniczących w programie pilotażowym objęto 101 osób. W większości były to dzieci w wieku od 1 do 7r. życia.

Poradnia Dla Osób z Autyzmem  zapewnia:

- konsultacje lekarza psychiatry dziecięcego, który przyjeżdża z Centrum Zdrowia Dziecka( obecnie jest to jedyny lekarz tej specjalności na całym terenie powiatu ciechanowskiego i powiatów ościennych,

- diagnozy nozologiczne (stawianie diagnozy autyzmu i innych zaburzeń z tego spektrum), które dotychczas rodzice mogli robi jedynie we wcześniej wymienionych Ośrodkach,

- diagnozy funkcjonalne ( określanie poziomu funkcjonowania i możliwości osób
z autyzmem),

- opracowywanie programów terapeutyczno- edukacyjnych i prowadzenie systematycznej terapii (2-4 godz. tyg.),

- wspieranie rodzin (terapia rodzin), w której uczestniczą całe rodziny, nie tylko mama i tata, ale także rodzeństwo, babcie i dziadkowie oraz pozostali członkowie rodziny mieszkający z chorym dzieckiem.

Równolegle pracowaliśmy  z dziećmi autystycznymi w ramach Zespołu leczenia środowiskowego w ich środowisku, tzn. domu rodzinnym. Taka opieka objętych było 5 dzieci

Wszystkie wymienione działania prowadzi zespół specjalistów: lekarz psychiatra dzieci i młodzieży, psycholodzy, logopedzi i pedagodzy specjalni. Cały nasz zespół szkolił się przez trzy lata( min.  w roku 2007) w Fundacji ,,Synapsis?, w ramach realizacji programu unijnego: Autyzm ? Akademia. Stanowimy wykwalifikowany i wielokierunkowy zespół, którego główną dewiza jest szeroko zakrojona pomoc dziecku oraz jego rodzinie, a także młodzieży i dorosłym.

 

W ramach zadań z zakresu wczesnego wspomagania:

W 2007 roku, dzięki realizacji programu pilotażowego, terapią objęliśmy w sumie 52 dzieci w wieku od 1 do 10 roku życia z różnymi, często sprzężonymi zaburzeniami rozwoju, z terenu Ciechanowa i Powiatu Ciechanowskiego.

W zależności od głębokości zaburzeń dzieci otrzymały pomoc w zakresie:

- specjalistycznych konsultacji lekarskich: neurologa dziecięcego, lekarza rehabilitanta, lekarza pediatry,
- konsultacji fizjoterapeutycznych,
- logopedycznych.

Wszystkie w/w konsultacje prowadzone były dla każdego dziecka (co 3 miesiące).
Ponadto, dzieci uczestniczyły w terapii, która w zależności od skali problemu wynosiła od 2 ? do 5 godzin tygodniowo.

W ramach   działalności Gabinetu rehabilitacji ruchowej (opieka nad dziećmi i dorosłymi między m.in. z porażeniem mózgowym oraz innymi problemami ruchowymi).

prowadzimy zajęcia w domu pacjenta. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że większość naszych pacjentów nigdy dotąd nie korzystała z rehabilitacji ze względu na ich niemożność dotarcia do placówki rehabilitacyjnej.

Z naszych usług skorzystało 94 pacjentów pozostających w ciągłej
i długotrwałej rehabilitacji.

Terapia obejmowała zajęcia edukacyjne, logopedyczne i integracji sensorycznej.

Gromadzone środki pieniężne przeznaczono na  realizację celów statutowych fundacji

Przyjęto 10 uchwał , dotyczących działalności statutowej fundacji.

 

Tabela uchwał

ROK 2007

 

L.p.

Nr uchwały /2007

Data podjęcia uchwały

Treść uchwały

1

1

12.01.2007

W sprawie podziału środków finansowych od sponsora.

2

2

23.01.2007

W sprawie przystąpienia do  konkursu ofert ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia dotycząca powołania Poradni Dla Osób z Autyzmem Dziecięcym.

 

3

3

01.02.2007

Przyjęcie oferty dotyczącej zakupu sprzętu do rehabilitacji, rozstrzygniętej w formie przetargu  nieograniczonego.

4

4

01.06.2007

W sprawie zmian w budżecie

5

5

28.06.2007

W sprawie podziału środków uzyskanych z TVP, przeznaczonych na turnus rehabilitacyjny dla dzieci z autyzmem

6

6

28.06.2007

W sprawie  zasad wynagrodzenia dla pracowników

7.

7.

30.06.2007

W sprawie zatwierdzenia bilansu, rachunku wyników i informacji dodatkowej za rok 2006

8

8

19.09.2007

W sprawie przekazania Fundacji przez Urząd Marszałkowski w formie użyczenia , budynku zarządzanego przez dyr. Szpitala w Ciechanowie

9

9

10.11.2007

W sprawie konkursu i składania ofert  do NFZ na realizację działań w ramach Ośrodka Pobytu Dziennego- Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego.

10

1/R

27.03.2007

Uchwała Rady Fundacji w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności fundacji z rok 2006

11

1/R

29.06.2008

 W sprawie zatwierdzenia bilansu, rachunku wyników i informacji dodatkowej  za rok 2007