Informacje

Konto bankowe

BNP Paribas Bank Polska S.A.

Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa

43 1600 1462 1872 6221 3000 0001


NIP
5661882761

REGON
140043771

KRS
0000227948

 

1 procent

oppWspierają nas

 
 
 
 
synapsis
 
 
 

Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2009

 

SPIS TREŚCI

I.      Dane ogólne

II.      Wstęp

III.    Działalność statutowa

           1. Program terapii i rehabilitacji dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi

           2. Program ,,Od poradnictwa do rzecznictwa "

           3. Podnoszenie kwalifikacji

           4. Propagowanie problematyki autyzmu i promocja fundacji

           5. Źródła finansowania i dotacje

           6. Darowizny

IV. Uchwały ZarząduI. DANE OGÓLNE 

Nazwa Fundacji:

Fundacja Pomocy Dzieciom Młodzieży i Dorosłym Niepełnosprawnym Być Jak Inni  

Siedziba :

Ul. Niechodzka 14a , 06-400 Ciechanów 

Data rejestracji:                                                           

 08.02.2005r

Nr księgi:

 KRS   0000227948

 Nr identyfikacyjny ? REGON 

140043771

NIP

5661882761

Telefon kontaktowy

023 / 674 35 32

 Organy Fundacji

Zarząd:

Katarzyna, Agnieszka Kowalska ? Prezes Fundacji

Maria Majewska ? Zastępca Prezesa Fundacji

Joanna Sadowska ? Członek Zarządu

Rada Fundacji:

Maria, Jolanta Dąbrowska - Kanigowska ? Przewodnicząca

Urszula Wądołowska - Zastępca Przewodniczącej

Danuta Cały ? Głowaczewska ? Sekretarz

Małgorzata Wielechowska ? Członek Rady

Jacek Zawiśliński ? Członek Rady

Cele statutowe Fundacji:  •   niesienie pomocy dzieciom i osobom dorosłym z upośledzeniem umysłowym, autyzmem bądź też pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi;
  •  udzielanie wsparcia ich rodzinom;
  •  prowadzenie kompleksowej terapii i edukacji, rehabilitacji medycznej, fizycznej, psychicznej, społecznej i zawodowej, zgodnej z najnowszymi standardami krajowymi i międzynarodowymi dzieci i osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym, autyzmem bądź też pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi;
  • promocja problemu i potrzeb osób nim dotkniętych oraz przeciwdziałania ich marginalizacji społecznej;
  • rzecznictwo interesów i praw dzieci i osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi.

II. WSTĘP


1. Historia


Fundacja Pomocy Dzieciom Młodzieży i Dorosłym Niepełnosprawnym - ,,Być Jak Inni? została zarejestrowana w dniu 08.02.2005r. w KRS w Warszawie. Mieści się w budynku użyczonym - przez Starostę Powiatu Ciechanowskiego , przy ulicy Niechodzkiej 14a w Ciechanowie.

Systematyczna i ciągła terapia, którą prowadzimy wymaga stałego źródła finansowania. Dlatego Zarząd Fundacji, w dniu 19.09.2005r. zarejestrował Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Terapeutyczno - Rehabilitacyjny Dla Dzieci. Założenie Ośrodka umożliwiło nam zawarcie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, a tym samym pozyskanie stałych funduszy na prowadzenie systematycznych działań terapeutyczno-rehabilitacyjnych, mających na celu pomoc osobom potrzebującym. Prowadzenie Ośrodka nie jest działalnością gospodarczą nastawioną na zyski finansowe, lecz działalnością statutową fundacji, która umożliwia utrzymanie budynku oraz zapewnia wynagrodzenia zatrudnionym osobom.
W styczniu 2006r. rozpoczęliśmy działania w ramach Gabinetu rehabilitacji ruchowej (opieka nad dziećmi i dorosłymi między m. in. z porażeniem mózgowym oraz innymi problemami ruchowymi). Nasi rehabilitanci prowadzili zajęcia bezpośrednio w domu pacjenta. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że większość naszych podopiecznych nigdy dotąd nie korzystała z rehabilitacji ze względu na ich niemożność dotarcia do placówki rehabilitacyjnej.

Obok rehabilitacji, w tym samym czasie rozpoczęliśmy pracę z dziećmi autystycznymi w ramach Zespołu leczenia środowiskowego. W styczniu 2007 r. podjęliśmy realizację pilotażowego programu ,,Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie, a w marcu 2007r., rozpoczęła działalność Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym.

Łącznie do końca roku 2007 terapią: w Zespole leczenia środowiskowego, Poradni dla dzieci z autyzmem i uczestniczących w programie pilotażowym objęto 101 osób. W większości były to dzieci w wieku od 1 do 7r. życia. Szczególnie dumni jesteśmy z Poradni dla osób z autyzmem dziecięcym. Dotychczas rodzice mogli korzystać jedynie z porad i konsultacji w Ośrodkach w Warszawie, Gdańsku i Ostrołęce, ale dzieci nie miały możliwości korzystania z systematycznej terapii.

Dzięki realizacji programu pilotażowego ?WCZESNA, WIELOSPECJALISTYCZNA, KOMPLEKSOWA, SKOORDYNOWANA I CIĄGŁA POMOC DZIECKU ZAGROŻONEMU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ lub NIEPEŁNOSPRAWNEMU oraz JEGO RODZINIE" PROGRAM RZĄDOWY - Pilotaż 2005-2007,

terapią objęliśmy 52 dzieci w wieku od 1 do 10 roku życia z różnymi, często sprzężonymi

zaburzeniami rozwoju, z terenu Ciechanowa i Powiatu Ciechanowskiego.

W zależności od głębokości zaburzeń dzieci otrzymały pomoc w zakresie:

specjalistycznych konsultacji lekarskich:

neurologa dziecięcego

lekarza rehabilitanta

lekarza pediatry

konsultacji fizjoterapeutycznych,

logopedycznych.

Wszystkie w/w konsultacje prowadzone były dla każdego dziecka (co 3 miesiące). Ponadto, dzieci uczestniczyły w terapii, która w zależności od skali problemu wynosiła od 2 do 5 godzin tygodniowo.

Terapia obejmowała zajęcia edukacyjne, logopedyczne i integracji sensorycznej.

W roku 2008, działania programu pilotażowego, który zakończył się w grudniu 2007r., są kontynuowane w ramach programu Rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego. Od 1 kwietnia 2008 r. uruchomiliśmy Poradnię Logopedyczną, z której mogą korzystać wszystkie dzieci z zaburzeniami mowy. Nasze działania nie ograniczają się tylko do kontraktów z NFZ.

Zrealizowaliśmy kilka projektów z konkursów ogłaszanych przez Ministerstwo Polityki Społecznej, Mazowiecki Urząd Marszałkowski, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Urząd Miasta Ciechanów oraz Mazowieckie Kuratorium Oświaty.

W ramach tych projektów już w roku 2006, jako jedni z pierwszych w Polsce (dzięki współpracy z p. Małgorzatą Szurlej z Centrum Audio-Psycho-Fonologii w Warszawie) rozpoczęliśmy terapię dzieci metodą Tomatisa, Play Attention, Fast For Word. Są to metody instrumentalne stymulujące pracę mózgu. Pozyskaliśmy środki z Telewizji Polskiej na wyjazd 12 dzieci na specjalistyczne turnusy rehabilitacyjne. Zorganizowaliśmy konferencję naukową na temat: Terapia i leczenie autyzmu.
Dzięki udziałowi w jednym z konkursów pozyskaliśmy wysokiej klasy sprzęt do rehabilitacji i usprawniania ruchowego, - aparat do krioterapii punktowej, laser, ultradźwięki, diadynamik, magnetronik (który jest przystosowany również do rehabilitacji domowej) oraz sprzęt do integracji sensorycznej. Nasze doświadczenia wskazują na potrzebę skoordynowanych i systematycznych działań pedagogicznych, edukacyjnych i medycznych w miejscu zamieszkania dziecka, bo tylko wtedy przynoszą one wymierne efekty, zauważalne przez rodziców i specjalistów zajmujących się dzieckiem.

Do końca maja 2008r , nasza fundacja kontynuowała współpracę z Fundacją SYNAPSIS w Warszawie w ramach realizacji Programu ?Autyzm-Akademia dla NGO?s. Drogi do Aktywizacji społecznej i zawodowej?. Dzięki tej współpracy w maju rozpoczęliśmy realizuję kolejnego projektu ,,Od poradnictwa do rzecznictwa?. Przez cały rok 2008 kontynuowaliśmy terapię i rehabilitację dzieci z autyzmem i  innymi   zaburzeniami rozwojowymi. Dynamiczny rozwój Fundacji, coraz liczniejszy zespół pracowników i wolontariuszy,  zmusza nas do jak najszybszego zmodernizowania i rozbudowania bazy lokalowej

Warunkiem pozyskania środków na remont jest posiadanie budynku na własność lub w użytkowaniu wieczystym. W lipcu 2008r wystąpiliśmy do Wojewody Mazowieckiego o pozyskanie w użytkowanie wieczyste budynków dotychczas nam użyczonych. Mamy nadzieję, że dzięki naszemu zaangażowaniu oraz pomocy osób, którym bliskie jest dobro drugiego człowieka, poradzimy sobie ze wszystkimi trudnościami i problemami.

W dniu 30 października 2008r, uzyskaliśmy status organizacji pożytku publicznego.
ROK 2009


Do końca lipca 2009r., kontynuowaliśmy współpracę z Fundacją SYNAPSIS w Warszawie w ramach realizacji Programu ,,Od poradnictwa do rzecznictwa?. Cały rok 2009 kontynuowaliśmy terapię i rehabilitację dzieci z autyzmem i  innymi   zaburzeniami rozwojowymi. W okresie od czerwca do końca września udało nam się przeprowadzić remont jednego z budynków, w których fundacja prowadzi działania.

Planowany remont miał dotyczyć wymiany paździerzowych, spleśniałych podłóg. Dopiero w jego trakcie okazało się, że kanalizacja wymaga również wymiany z uwagi na skorodowane i pozapychane rury. W trakcie postępującego remontu, pojawiały się kolejne problemy. Skorodowane kable elektryczne, zgniłe sufity i ściany zmusiły zarząd do podjęcia decyzji o kolejnych działaniach remontowych. Napotkane trudności spowodowały iż, remont, który zaplanowany został na 2 tygodnie przedłużył się do 3 miesięcy i pochłonął znaczne nakłady finansowe.

Aby fundacja mogła nadal się rozwijać, stworzyć miejsce przyjazne dzieciom i spełniać standardy europejskie, konieczne jest rozszerzenie bazy lokalowej i remont drugiego budynku. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy będziemy posiadać w/w budynki na własność lub w użytkowaniu wieczystym. Dlatego w kwietniu 2009r. wystąpiliśmy do Ministra Skarbu o wyposażenie fundacji w budynki dotychczas nam użyczone .III. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA


1.   PROGRAM TERAPII I REHABILITACJI DZIECI Z AUTYZMEM I ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWYMEGO w NZOZ OŚRODKU EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYM DZLA DZIECI

W 2009 roku, nasze działania realizowane były w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodku Terapeutyczno-Rehabilitacyjnym Dla Dzieci (Nazwa skrócona - NZOZ Ośrodek Dla Dzieci), w ramach, którego działały: Poradnia Dla Osób z Autyzmem Dziecięcym, Ośrodek Rehabilitacji Dziennej - Rehabilitacja Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego, oraz Poradnia Logopedyczna. Działania realizowane były przez zespół, w skład którego wchodziło trzech lekarzy (lekarz rehabilitacji medycznej, neurolog dziecięcy i psychiatra dzieci i młodzieży ), 9 logopedów, 10 terapeutów, 4 rehabilitantów, dwóch psychologów, dwóch specjalistów do spraw organizacyjno-prawnych, księgowa, W 2009 roku z różnych form pomocy skorzystało 124 dzieci i osób dorosłych z autyzmem oraz 151 z innymi zaburzeniami rozwojowymi.

1. 1 Specjalistyczna i kompleksowa diagnoza, terapia i rehabilitacja osób z autyzmem

            W NZOZ Ośrodku dla Dzieci w 2009 roku Zespół Diagnostyczny prowadzący specjalistyczną i kompleksową diagnozę dzieci, młodzieży i osób dorosłych z podejrzeniem autyzmu przeprowadził proces diagnostyczny dla 50 osób z podejrzeniem autyzmu.

1.2.     Terapia, rehabilitacja i edukacja dzieci z autyzmem

Program realizowany w Ośrodku obejmował postępowanie terapeutyczne, rehabilitacyjne, medyczne oraz edukacyjne, mające na celu wszechstronne usprawnianie dzieci i młodzieży

z autyzmem. Ze stałej opieki w 2009 roku korzystało 90 dzieci i młodzieży.


1.3. Programy indywidualne

Każda osoba z autyzmem będąca pod opieką NZOZ Ośrodka Dla Dzieci jest prowadzona według indywidualnego programu terapii. Programy terapeutyczne obejmują m.in. pracę nad poprawą relacji społecznych, usprawnianiem zdolności komunikowania się z otoczeniem lub wypracowywanie alternatywnych form porozumiewania się. Istotną częścią programów jest poprawa odbioru i integracji bodźców zmysłowych w poszczególnych zaburzonych obszarach oraz rozwijanie zdolności poznawczych i umiejętności wykonawczych przez ogólną stymulację rozwoju, usprawnianie ruchowe i manualne. Szczególny nacisk kładziony jest na pracę nad adekwatną do wieku samodzielnością oraz wypracowanie odpowiednich zachowań społecznych.

 

1.4. Badania testowe i ewaluacyjne

W celu oceny postępów terapii oraz dla precyzyjnej oceny funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego, społecznego dzieci i młodzieży z autyzmem prowadzone, są badania testowe i ewaluacyjne. W celu oceny kompetencji językowych i poziomu rozwoju mowy przeprowadzane, są badania i konsultacje logopedyczne. Wyniki badań, są wykorzystywane w planowaniu terapii, a także opracowywaniu opinii na potrzeby placówek oświatowych (przedszkoli, szkół, ośrodków, poradni psychologiczno-pedagogicznych), zdrowotnych (poradnie zdrowia psychicznego, komisje orzekające).

1.5. Zajęcia indywidualne i grupowe

  W 2009 r. działania terapeutyczne stanowiły zajęcia indywidualne i zajęcia grupowe Rodzaj zajęć, dostosowywany był do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci.  Średnio dzieci uczestniczyły w dwugodzinnych sesjach, dwa razy w tygodniu.

1.5.1. Zajęcia indywidualne

Indywidualne zajęcia terapeutyczne nastawione były przede wszystkim na pracę nad kontaktem wzrokowym, umiejętnościami wchodzenia w relacje z innymi osobami, funkcjonowaniem w sytuacji zadaniowej, radzeniem sobie z  przeżywaniem emocji w kontaktach z innymi ludźmi, a także na poprawę odbioru i integracji bodźców sensorycznych.

Zajęcia edukacyjne nastawione były na wyrównywanie deficytów poznawczych u dzieci z autyzmem oraz rozwijanie umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w systemie przedszkolnym i szkolnym.

Celem zajęć prowadzonych metodą Integracji Sensorycznej jest poprawa odbioru  i przetwarzanie bodźców zmysłowych, usprawnianie funkcji sensomotorycznych, poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz poprawa koncentracji uwagi. Podczas zajęć prowadzone były ćwiczenia planowania motorycznego, np. nabywania nowych sprawności, ćwiczenia usprawniania percepcji wzrokowej i słuchowej oraz ćwiczenia samodzielności.

W 2009r. w zajęciach indywidualnych prowadzonych w Poradni Dla Dzieci z Autyzmem Dziecięcym uczestniczyło 90 osób.

 

1.5.2. Zajęcia grupowe

Zajęcia grupowe - treningu umiejętności społecznych miały na celu wypracowywanie umiejętności społecznych, a tym samym poprawę funkcjonowania osób z autyzmem w grupach rówieśniczych i w kontaktach z osobami dorosłymi. Zajęcia z tożsamości miały na celu pracę nad pozytywnym obrazem własnej osoby. W 2009 r., zajęcia te prowadzone były w 5 grupach, 4 - 5 osobowych.

1.5.3 . Psychologiczne wsparcie osób z autyzmem i ich rodzin

W roku 2008 rozpoczęliśmy systematyczne działania na rzecz wsparcia psychologicznego rodzin osób z autyzmem. Polegały one na indywidualnych lub rodzinnych spotkaniach z psychologiem, na których rodzice, opiekunowie, rodzeństwo i dalsza rodzina mogła uzyskać wsparcie psychologa w radzeniu sobie z trudnościami jakie pojawiały się w kontaktach z osobą autystyczną. W roku 2009 z takich porad skorzystało 65 rodzin2. Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w

Ośrodku Rehabilitacji DziennejRehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku / oddziale dziennym realizuje wielospecjalistyczną, kompleksową rehabilitację dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem (głównie z grupy wysokiego ryzyka ciążowo - porodowego), oraz dzieci o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym. Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego polega na zindywidualizowanym uczestnictwie każdego dziecka w rehabilitacji w zależności od jego stanu zdrowia

2.1.     Terapia, rehabilitacja i edukacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego

Program realizowany w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej obejmował postępowanie terapeutyczne, rehabilitacyjne, medyczne oraz edukacyjne, mające na celu wszechstronne usprawnianie dzieci głównie w wieku od 0 - 9 roku życia. Ze stałej opieki w 2009 roku korzystało 57 dzieci.


2.2. Zajęcia i programy indywidualne

Każde dziecko będące pod opieką Ośrodka Rehabilitacji Dziennej prowadzone jest również według indywidualnego programu terapii. Programy terapeutyczne obejmują m.in. pracę edukacyjno-terapeutyczną redukującą opóźnienia rozwojowe, logopedyczną - usprawniającą rozwój mowy oraz integracji sensorycznej ? poprawiającą integrację odbierania wrażeń zmysłowych.

2.3. Badania testowe i ewaluacyjne

W celu oceny postępów terapii oraz precyzyjnej oceny funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego, społecznego dzieci podobnie jak w Poradni Autyzmu, prowadzone były badania testowe i ewaluacyjne. Wyniki badań, są wykorzystywane w planowaniu terapii, a także opracowywaniu opinii na potrzeby placówek oświatowych (przedszkoli, szkół, ośrodków, poradni psychologiczno-pedagogicznych), zdrowotnych (poradnie zdrowia psychicznego, komisje orzekające).

3.Terapia mowy i logoterapia w Poradni logopedycznej.

Programy realizowane w Poradni Logopedycznej obejmowały postępowanie terapeutyczne, rehabilitacyjne oraz edukacyjne, mające na celu wywołanie lub poprawę mowy.

Pacjentami poradni były dzieci i młodzież z rozszczepami warg i podniebienia, niemówiące, z zaburzeniami mowy i wadami wymowy.

3.1. Zajęcia indywidualne

Zajęcia rozpoczynały się konsultacją logopedyczną, która miała na celu ocenę rozwoju mowy, sprawności aparatu artykulacyjnego oraz czynności fizjologicznych mających wpływ na mówienie.

Obejmowały terapię zaburzeń mowy typu: rhynolalia, palatolalia, afazje, dysfazje, terapię niepłynności mowy, terapię w przypadku braku lub opóźnienia rozwoju mowy biernej i czynnej, terapię mowy u dzieci niedosłyszących, terapię innych niespecyficznych zaburzeń mowy, korekty artykulacji (dyslalie)

Terapią objęto 94 dzieci. Zajęcia prowadzone były dwa razy w tygodniu.2 . PROGRAM ,, OD PORADNICTWA DO RZECZNICTWA?

Fundacja - Być Jak Inni, uczestniczyła w realizowanym przez Fundację SYNAPSIS projekcie: ?Od poradnictwa do rzecznictwa", który pozwolił na utworzenie Regionalnego Ośrodka Informacyjno-Prawnego dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin (w szczególności na rzecz osób z autyzmem).
Można w nim uzyskać informacje o przysługujących prawach dla osób niepełnosprawnych. Porad udzielała jedna osoba uczestnicząca w projekcie. Pomoc świadczona w ramach Ośrodka w 2009 roku, skierowana była do osób indywidualnych: rodzin osób z autyzmem, profesjonalistów, pracowników instytucji samorządowych oraz organizacji pozarządowych.

Porady dotyczyły przede wszystkim należnych świadczeń i uprawnień z zakresu ochrony zdrowia, edukacji, zabezpieczenia społecznego (w tym pomocy społecznej). Udzielono 178 porad i informacji. Najwięcej problemów dotyczyło edukacji (asystent dziecka autystycznego w przedszkolu i ucznia z autyzmem w szkole, przyjęcie do przedszkola, dodatkowe zajęcia specjalistyczne w przedszkolu/szkole, dotacje oświatowa), ulg na przejazdy komunikacyjne z chorym dzieckiem oraz pomocy społecznej (dostęp do specjalistycznych usług opiekuńczych). Wielu rodziców szuka także informacji o możliwościach uzyskania wsparcia finansowego na leczenie i rehabilitację dziecka

 3. PODNOSZENIE KWALIFIKACJI PRZEZ ZESPÓŁ

W maju w siedzibie fundacji odbyło się szkolenie pracowników fundacji dotyczące diagnozy i terapii osób z autyzmem z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego EDU ? XXL, który prowadzili specjaliści z Pomorskiego Centrum Terapii Pedagogicznej z Koszalina. Ponadto terapeuci fundacji wygłaszali wykłady, prowadzili warsztaty dla nauczycieli, uczestniczyli w konferencjach naukowych. Uczestniczą, także we własnym zakresie w różnych formach doskonalenia zawodowego.

 


4. PROPAGOWANIE PROBLEMATYKI AUTYZMU I PROMOCJA FUNDACJI

29 maja 2009 r. w auli Akademii Humanistycznej w Ciechanowie odbyła się konferencja pt. ?Autyzm - od dzieciństwa do dorosłości ?. Jej organizatorami były: nasza fundacja, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie. Terapeuci fundacji zaprezentowali działania , formy i metody pracy z dzieckiem autystycznym i ich rodzinami w Poradni Autyzmu. Referaty adresowane były do pedagogów specjalnych, nauczycieli, wychowawców, terapeutów, specjalistów i rodziców zainteresowanych problematyką autyzmu.

4 grudnia r., w auli Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, odbyło się forum osób niepełnosprawnych kończące projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ?Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie?. Był to program finansowany z środków EFS (Program Operacyjny Kapitał Ludzki). Nasza fundacja została wyróżniona i wybrana spośród innych do zaprezentowania swojej działalności w ramach dobrych praktyk na naszym terenie.

Wyżej wymieniony projekt umożliwił także promocję naszej organizacji w lokalnych mediach :

- obszerny artykuł w Tygodniku Ciechanowskim

? wywiad z członkami Zarządu Fundacji w Katolickim Radiu Ciechanów5. DOTACJE I ŹRÓDŁA FINASOWANIA

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Powołany przez zarząd fundacji NZOZ Ośrodek dla dzieci realizuje świadczenia w ramach kontraktów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Środki te zabezpieczają koszty świadczeń zdrowotnych udzielanych naszym pacjentom, co stanowi działalność nieodpłatną fundacji.

Działalność fundacji możliwa jest również dzięki darczyńcom.

W roku 2009 zostaliśmy wyróżnieni przez Fundację ,,Energa? z Gdańska, która przekazała środki finansowe na działalność statutową.

W ramach współpracy z Centrum Audio-Psycho-Fonologii w Warszawie prowadzono terapię instrumentalną Metodą Fast For Word. Koszty prowadzenia tej terapii częściowo pokrywali rodzice. Działaniami tymi objęto 14 dzieci, co stanowiło 322 sesje. Działania te prowadzone były w ramach działalności statutowej odpłatnej.


6. DAROWIZNY

Nasza fundacja udziela wsparcia merytorycznego innym instytucjom i organizacjom. W roku 2009r przekazano darowiznę pieniężną na rzecz warszawskiej Fundacji Cze-Ne-Ka, której celem statutowym jest również rehabilitacji dzieci i osób niepełnosprawnych.

 
IV. UCHWAŁY ZARZĄDU

Uchwała 1/2009, z dn. 09.01. 2009r., w sprawie zmiany zakładowego planu kont

Uchwała 2/2009, z dn. 20.02.2009r., w sprawie rozpoczęcia działań statutowych odpłatnych.

Uchwała 3/2009, z dn. 06.04.2009r., w sprawie szkolenia terapeutów z zakresu diagnozy i terapii osób z autyzmem.

Uchwała 4/2009, z dn. 20.04.2009, w sprawie złożenia wniosku do Ministra Skarbu Państwa o przekazanie fundacji użytkowanych budynków.

Uchwała 5/2009, z dn. 01.06.2009r., w sprawie wniosku do Rady fundacji o dokonanie zmian w statucie fundacji.

Uchwała 6/2009, z dn. 05.06.2009r.,dotycząca remontu części podłóg w budynku fundacji

Uchwała 7/2009, z dn. 15.06.2009r.,w sprawie złożenia wniosku do KRS o dokonanie zmian w statucie fundacji.

Uchwała 8/2009, z dn. 24.07.2009r, w sprawie przyjęcia darowizny pieniężnej z fundacji ENREGA.

Uchwała 9 /2009, z dn.27.07.2009r., w sprawie przyjęcia darowizny w postaci telefonu komórkowego.

Uchwała 10 /2009, z dn. 17.08.2009r., w sprawie kontynuacji remontu budynku fundacji.

Uchwała 11 /2009, z dn. 28.09.2009r., w sprawie przekazania darowizny pieniężnej na rzecz fundacji Cze-Ne-Ka..

Uchwała 12/2009, z dn. 4.12. 2009r, w sprawie wysłania kompletu dokumentów zgodnych z wytycznymi Ministerstwa Skarbu Państwa, dotyczących wyposażenia fundacji w budynki dotychczas użytkowane